Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar plotseling deed Xadia een kreet hooren.

Op dezen kreet ging Michael Strogoff overeind staan op de ijsschots die waggelde. Hij strekte zijn hand naar de Angara uit. Zijn gelaat, door blauwachtige schijnsels .verlicht, werd vreeselijk om te aanschouwen en toen, alsof hij het gezicht teruggekregen had, had, riep hij uit:

„Ach! God zelf is dan tegen ons!"

XXIX.

Irkoetsk.

Irkoetsk, de hoofdstad van Oostelijk-Siberië is eene stad, die, in gewone tijden, een bevolking van dertig duizend inwoners telt. Een redelijk steile oever, die zich op de rechterzijde van de Angara verheft strekt tot grondlaag voor hare kerken, die door de hoofdkerk beheerscht worden en voor hare in schilderachtige wanorde geplaatste huizen.

Op een zekeren afstand van de hoogte van den berg gezien, die zich op twintig wersten op den Siberischen grooten weg verheft, vertoont het een eenigszins Oostersch aanzien met zijne koepels; zijne klokketorens, zijne spitse naalden gelijk aan minarets, zijne domtorens zoo buikig als Japansche poppen. Maar dat voorkomen wijkt van de oogen der reizigers, zoodra hij de stad is binnengetreden. De half Byzantijnsche, half Chineesche stad herneemt een Europeesch karakter door hare mac-adam straten, voorzien van trottoirs, met goten doorsneden en met reusachtige berkeboomen beplant; door hare half baksteenen, half houten huizen, waarvan er eenigen onderscheidene verdiepingen hebben: door de talrijke rijtuigen die haar doorkruisen, niet alleen tarentassen en telega s maar coupe's en kalessen; eindelijk door eene geheele klasse zeer beschaafde inwoners, aan wie de laatste Parijsche modes niet vreemd waren.

Op dit tijdstip was Irkoetsk, als wijkplaats voor de Siberiërs uit de provincie, overvol. De hulpmiddelen van allerlei soort, waren er in overvloed voorhanden. Irkoetsk is het entrepot van de tallooze koopmanschappen die tusschen China, Middel-Azië en Europa geruild worden. Men had dus niet geschroomd er de landlieden uit de vallei der Angara, Mongoolsche Khalkas, Tongoesen en Boeretiërs heen te lokken en de woestijn zich tusschen de overw eldigers en de stad te laten uitstrekken.

Irkoetsk is de verblijfplaats van den gouverneur-generaal van Oost-Siberië. Onder hem staat een burgerlijk gouverneur, in wiens handen het beheer der provincie vereenigcl is, een politiemeester die het in zijne stad vol ballingen zeer druk heeft en eindelijk een

Sluiten