Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij had dien kunnen belemmeren, maar niet verhinderen, omdat hij geen veldgeschut tot zijne beschikking had en daarom hield hij zich wijselijk binnen Irkoetsk opgesloten.

De Tartaren hadden dus den rechteroever van den stroom bezet; vervolgens trokken zij naar de stad op, staken onderweg het zomerverblijf van den gouverneur-generaal, gelegen in de bosschen aan het bovengedeelte der Angara, in brand en namen zij eindelijk hunne stellingen voor het beleg in, na Irkoetsk geheel omsingeld te hebben.

Als bekwaam ingenieur was Ivan Ogareff gewis in staat om de werkzaamheden, van een geregeld beleg te besturen; maar de materieele middelen ontbraken hem om spoedig te handelen. Daarom had hij ook gehoopt Irkoetsk, het doel van al zijn streven, bij verrassing in te nemen.

De zaken waren dus anders geloopen dan hij berekend had. Aan de eene zijde de marsch van het Tartaarsche leger vertraagd door den veldslag van Tomsk, aan den anderen kant de spoed door den grootvorst bij de verdedigingswerken aangewend: deze twee redenen waren voldoende geweest om zijn plan te doen schipbreuk lijden. Hij zag zich dus genoodzaakt een geregeld beleg te voeren.

Intusschen beproefde de emir op zijn raad tweemaal, om de stad, ten koste van veel volk, in te nemen. Hij wierp zijne manschappen tegen eenige zwakke punten der aarden versterkingen; maar beide stormen werden allermoedigst afgeslagen. De grootvorst en zijne officieren ontzagen zich niet bij deze gelegenheid. Zij waren voorop en sleepten de-bevolking mede naar de wallen. Burgers en moejieks vervulden hun plicht op de bewonderenswaardige wijze. Bij het tweede stormloopen waren de Tartaren er in geslaagd een der poorten van de omwalling met geweld binnen te dringen. Er had een gevecht plaats aan het begin der Bolchaïa-straat die twee wersten lang is en die op de oevers der Apgara uitloopt. Maar Kozakken, gendarmes en burgers boden hevigen wederstand, zoodat de Tartaren naar hunne stellingen moesten terugtrekken.

Ivan Ogareff dacht er toen over om door verraad te verkrijgen, wat het geweld hem niet verschaffen kon. Men weet dat hij van plan was de stad binnen te dringen, den grootvorst te naderen, zijn vertrouwen te winnen, op een gegeven oogenblik een der poorten aan de belegeraars over te leveren, en om daarna zijn wraak aan den broeder des czaars te koelen.

De zigeunerin Sangarre, die hem naar het kamp aan de Angara vergezeld had, zette hem aan om dit plan ten uitvoer te brengen.

Inderdaad moest er zonder dralen gehandeld worden. De Russische troepen uit het gouvernement Jakoetsk rukten op Irkoetsk aan. Zij hadden zich vereenigd aan den bovenloop der Lena, vanwaar zij in de vallei van dien naam oprukten. Binnen zes dagen zouden zij aangekomen zijn. Voor dat zes dagen verstreken waren moest Irkoetsk dus bij verraad overgeleverd zijn.

Sluiten