Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXX.

Een koerier van den czaar.

Eene plotselinge beweging dreef alle leden van den raad naar de half openstaande deur. Een koerier van den czaar, te Irkoetsk aangekomen! Zoo deze officieren een oogenblik over de onwaarschijnlijkheid van dit feit hadden nagedacht, zouden zij het zeker voor onmogelijk hebben gehouden.

De grootvorst was haastig naar zijn adjudant toegestapt en zeide:

„Die koerier!"

Er trad een man binnen. Hij zag er uitgeput van vermoeienis uit. Hij droeg de kleeding van een Siberischen boer, die versleten en gescheurd was en die sporen van kogels vertoonde. Eene moscovische muts dekte zijn hoofd. Eene slecht geheelde houw liep dwars over zijn gelaat. Die man had blijkbaar een langen en moeilijken weg afgelegd. De,slechte toestand van zijn schoeisel bewees zelfs dat hij een gedeelte van zijne reis te voet had afgelegd.

„Zijne Hoogheid de grootvorst," riep hij uit toen hij binnen trad.

De grootvorst ging naar hem toe.

„Gij zijt een koerier van den czaar?" vroeg hij.

„Ja, Uwe Hoogheid."

„Gij komt ?"

„Van Moskou."

„Gij hebt Moskou verlaten ?"

„Den i5en Juli."

„Gij heet. ?"

„Michael Strogoff."

Het was Ivan Ogareff. Hij had den naam en de hoedanigheid aangenomen van hem, dien hij tot machteloosheid gedoemd waande. Noch de grootvorst, noch iemand anders kenden hem te Irkoetsk en het was zelfs niet noodig geweest dat hij zich vermomde. Daar hij zijne voorgewende identiteit kon staven, zou niemand aan hem kunnen twijfelen. Door een ijzeren wil gesteund, kwam hij alzoo door verraad en moord de ontknooping van het invalstreurspel verhaasten.

Na het antwoord van Ivan Ogareff gaf de grootvorst een teeken en verwijderden al zijne officieren zich.

De valsche Michael Strogoff en hij bleven alleen in de zaal.

De grootvorst bekeek Ivan Ogareff zeer aandachtig en vroeg toen:

„Gij waart 15 Juli te Moskou?"

„Ja, Uwe Hoogheid en 's nachts van 14 op 15 Juli, heb ikZijne Majesteit den czaar in het nieuwe paleis gezien".

Sluiten