Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Hebt gij een brief van den czaar?"

„Hier is hij".

En Ivan Ogareff gaf den grootvorst den keizerlijken brief over, die microscopische afmetingen had aangenomen.

„Is deze brief u in dien staat ter hand gesteld?"

„Neen, Uwe Hoogheid, maar ik heb den omslag moeten verscheuren, om haar beter voor de soldaten van den emir te verbergen".

„Zijt gij dan bij de Tartaren gevangen geweest?"

„Ja, Uwe Hoogheid, eenige dagen," antwoordde Ivan Ogareff. „Daarom ben ik, hoewel 15 Juli van Moskou vertrokken, zooals de dagteekening van den brief aanwijst, eerst 2 October te Irkoetsk aangekomen, dus na een reis van negen en zeventig dagen."

De grootvorst nam den brief aan. Hij ontvouwde hem en herkende de handteekening van den czaar, voorafgegaan door het eigenhandig geschreven vaste formulier. Er bleef dus, ten aanzien van de echtheid van brief en koerier, geen twijfel over. Had de woeste uitdrukking van zijn gelaat den grootvorst aanvankelijk wantrouwen ingeboezemd, waarvan hij niets liet blijken, dat wantrouwen was nu geheel geweken.

De grootvorst sprak niet gedurende eenige oogenblikken. Hij las den brief zeer langzaam, ten einde den zin er van goed te vatten.

Daarna het gesprek hervattende, vroeg hij:

„Michael Strogoff, weet gij den inhoud van dezen brief?"

„Ja, Uwe Hoogheid. Ik kon in de noodzakelijkheid komen om hem te vernietigen opdat hij niet in de handen der Tartaren zou vallen en, in dit geval, wilde ik de woorden nauwkeurig aan Uwe Hoogheid overbrengen."

„Gij weet dat deze brief ons gebiedt te Irkoetsk te sterven, liever dan de stad over te geven?"

„Ik weet het."

„Gij weet ook dat hij eene aanwijzing bevat van de bewegingen der troepen, die vereenigd zijn, om den inval tot staan te brengen?"

„Ja, Uwe Hoogheid, maar die bewegingen zijn niet gelukt."

„Wat wilt gij daarmede zeggen?"

„Ik wil zeggen, dat Ichim, Omsk, Tomsk, om slechts van dc gewichtigste plaatsen der beide Siberién te spreken, achtereenvolgens door de soldaten van Feofar-Khan zijn bezet."

„Maar is er gevochten? Hebben onze kozakken zich met de Tartaren gemeten?"

„Onderscheidene keeren, Uwe Hoogheid."

„En zijn ze teruggeslagen?"

„7ij waren te zwak in getal."

„Waar hebben de ontmoetingen, waarvan gij spreekt, plaats gehad?"

,,Te Kolivan. te Tomsk...."

Sluiten