Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bracht. Niemand van deze soldaten of burgers, opgesloten in eene stad aan het einde der Aziatische wereld, zou er aan gedacht hebben om van overgaaf te spreken. De verachting van den Rus voor deze barbaren was grenzenloos.

Van den anderen kant vermoedde niemand de schandelijke rol die Ivan Ogareff speelde; niemand kon gissen dat de gewaande koerier van den czaar slechts een verrader was.

Eene zeer natuurlijke omstandigheid was oorzaak dat, dadelijk na de aankomst van Ivan Ogareff. tusschen hem en een der dapperste verdedigers der stad, Wassili Fedor, veelvuldige betrekkingen ontstonden.

Men weet door welke onrust deze ongelukkige vader verteerd werd. Wat was er van zijne dochter, Xadia Fedor geworden, indien zij Rusland verlaten had op den dag, aangegeven in den laatsten brief dien hij uit Riga ontvangen had? Trachtte zij nog om door de overheerde provinciën te trekken of was zij reeds lang gevangen genomen? De eenige verzachting voor zijne smart vond Wassili in een gevecht tegen de Tartaren, eene gelegenheid die zich, naar zijn zin, te weinig voordeed.

En, toen Wassili Fedor nu de zoo onverwachte aankomst van een koerier des czaars vernam, had hij als een voorgevoel dat deze koerier hem tijding van zijne dochter zou brengen. Het was waarschijnlijk slechts eene denkbeeldige hoop, maar hij hield er zich aan vast. Was deze koerier niet gevangen, toen Xadia het wellicht ook was?

Wassili Fedor ging Ivan Ogareff opzoeken, die deze gelegenheid aangreep om in dagelijksche betrekking met den commandant te geraken. Hoopte deze renegaat deze omstandigheid te benuttigen? Mat hij iedereen naar zich zeiven af? Meende hij dat een Rus, zelfs een staatkundige balling, laag genoeg kon wezen om zijn land te verraden?

Wat er van zij, Ivan Ogareff beantwoordde, met kunstig geveinsde bereidwilligheid, de beleefdheden die Xadia's vader hem bewees. De laatste begaf zich, reeds daags na de aankomst van den gewaanden koerier, naar het paleis van den gouverneur-generaal, maakte hij Ivan Ogareff bekend met de omstandigheden waaronder zij Europeesch Rusland verlaten had en vertelde hem hoe ongerust hij thans ten haren opzichte was.

Ivan Ogareff kende Xadia niet, hoewel hij haar ontmoet had op de de wisselplaats te Ichem, toen zij er zich met Michael Strogoff bevond. Maar toen had hij op haar even weinig acht geslagen als op de beide dagbladschrijvers, die gelijktijdig in het posthuis waren. Hij kon dus aan Wassili omtrent zijne dochter niets mededeelen.

,,Maar op welk tijdstip," vroeg Ivan Ogareff, „zou uwe dochter het Russisch grondgebied verlaten hebben?"

,,Zoo wat op denzelfden tijd als gij," antwoordde Wassili Fedor.

Sluiten