Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wandelde er zonder vrees van zich bloot test ellen aan de schoten der belegeraars, wier voorposten zich minstens op eene werst van de wallen bevonden. Hij wist wel dat hij geen gevaar liep en dat hij zelfs herkend werd. Ook merkte hij eene schim op, die tot aan den voet der aardwerken sloop..

Sangarre beproefde, met levensgevaar, om zich met Ivan Ogareff in gemeenschap te stellen. Overigens genoten de belegerden, sedert twee dagen, eene rust waaraan de Tartaren hen, sedert den aanvang der belegering, niet gewend hadden.

Dit had plaats op bevel van Ivan Ogareff. De luitenant van Feofar-Khan had gewild dat elke poging om de stad met geweld te nemen, gestaakt werd. Ook nam het geschut een volstrekt stilzwijgen in acht, sedert zijne aankomst te Irkoetsk. Misschien — dat hoopte hij ten minste — zou de waakzaamheid der belegerden verflauwen. In elk geval zouden duizenden Tartaren aan de voorposten gereed staan om zich op de van verdediging ontbloote poort te werpen, zoodra Ivan Ogareff hun het tijdstip van handelen zou hebben bekend gemaakt.

Dit kon intusschen niet lang uitblijven. De slag moest geslagen worden, voordat de Russische korpsen in het gezicht van Irkoetsk aankwamen. Ivan Ogareff nam een besluit en dienzelfden avond viel er, van het glacis, een briefje in de handen van Sangarre.

Ivan Ogareff had besloten Irkoetsk den volgenden dag, in den nacht van 5 op 6 October, te twee uur des morgens, overteleveren.

XXXI.

De nacht van 5 op ó October.

Het plan van Ivan Ogareff was met de grootste zorg opgemaakt en, behoudens onwaarschijnlijke kansen, moest het gelukken. Het kwam er op aan dat de Bolchaïa-poort vrij was op het oogenblik dat hij haar zou overleveren. Daarom moest, op dat oogenblik, de aandacht der belegerden naar een ander punt der stad worden afgetrokken. Er was alzoo omtrent eene afleiding met den emir overeengekomen.

Deze afleiding moest aan de zijde der voorstad van Irkoetsk plaats hebben, boven- en benedenwaarts van den stroom, op den rechteroever. De aanval op deze punten zou zeer ernstig zijn en tegelijkertijd zou een schijn-overtocht van de Angara op haren linkeroever beproefd worden. Waarschijnlijk zou de Bolchaïa-poort dan van troepen ontbloot worden, te meer omdat de Tartaarsche posten aan die zijde achterwaarts verplaatst wordende, het den schijn zou hebben alsof deze ingerukt waren.

MICHAEL STROGOFF.

17*

Sluiten