Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men schreef 5 October. Binnen vier en twintig uren moest de hoofdstad van Oostelijk-Siberié in handen van den emir zijn en de grootvorst in de macht van Ivan Ogareff.

Gedurende dien dag had er eene ongewone beweging plaats in het kamp aan de Angara. Uit de ramen van het paleis en van de huizen op de rechteroever ,zag men duidelijk dat op den tegenoverliggenden oever groote toebereidselen werden gemaakt. Talrijke afdeelingen Tartaren richtten zich naar het kamp en kwamen van uur tot uur de troepen des emirs versterken. Het was de overeengekomen afleiding die, op zeer merkbare wijze, werd gereedgemaakt.

Overigens verheelde Ivan Ogareff het niet voor den grootvorst dat er, van die zijde, een aanval te vreezen was. Hij wist, zeide hij, dat er boven en beneden de stad, eene bestorming zou w'orden beproefd en hij raadde den grootvorst deze meer rechtstreeks bedreigde punten te vë'rsterken.

Daar de waargenomen toebereidselen den door Ivan Ogareff gegeven raad kracht bijzetten, was het dringend noodig daarmede rekening te houden. Na het houden van een krijgsraad op het paleis, werden dan ook bevelen gegeven om de verdediging saamtetrekken op den rechteroever der Angara en aan de beide uiteinden der stad, daar waar de aardwerken op de rivier steunden.

Dat was juist wat Ivan Ogareff wilde. Hij rekende er natuurlijk niet op, dat de Bolchaïa-poort zonder verdedigers zou gelaten worden, maar wel dat hun aantal gering zou zijn. Overigens had Ivan Ogareff er voor gezorgd dat de afleiding op zoo'n groote schaal zou geschieden, dat de grootvorst verplicht zou zijn er zijne geheele beschikbare troepenmacht tegen over te stellen.

Bovendien moest eene zeer ernstige gebeurtenis, door Ivan Ogareff bedacht, de uitvoering zijner plannen krachtig bevorderen. Al werd Irkoetsk niet op twee van de Bolchaïa-poort verwijderde punten en van den rechteroever der rivier aangetast, dan zou de bedoelde gebeurtenis nog voldoende zijn geweest om de samenwerking der verdedigers naar het punt te lokken, waar Ivan Ogareff hen juist wilde hebben. Hij zou, tegelijkertijd, eene vreeselijke ramp teweegbrengen.

Alle kansen stonden dus gunstig om de poort, op het bepaalde uur bijna onbezet, aan de duizenden Tartaren over te leveren, die onder beschutting der dichte oostelijke wouden stonden te wachten.

Gedurende dezen dag, waren de bezetting en de bevolking van Irkoetsk voortdurend op den uitkijk. Alle maatregelen, door een ophanden zijnden aanval op de tot dusver ontziene punten geboden, waren genomen. De grootvorst en generaal Woranzoff bezochten de posten, die op hun bevel versterkt waren. Het keurkorps van Wassili Fedor bezette het noordelijk gedeelte der stad, maar had in last zich derwaarts te begeven, waar het gevaar het grootst was. De rechteroever der Angara was voorzien van het weinige geschut dat

Sluiten