Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij achteruit, schrede voor schrede en geheel teneergeslagen, naar het achtergedeelte der zaal.

Toen kwam er leven in het standbeeld, de blinde liep recht op Ivan Ogareff toe en zich vlak voor hem plaatsende, zeide hij:

,,Ja, ik zie! Ik zie den knoetslag, waarmee ik u gemerkt heb, verrader en lafaard! Ik zie de plek waar ik u nu zal treffen! Verdedig uw leven! Ik verwaardig mij u een tweegevecht aan te bieden! Mijn mes zal het tegen uw degen opnemen!"

„Hij ziet," zeide Nadia tot zichzelve. „Barmhartige God, zou het mogelijk zijn!"

Ivan Ogareff voelde dat hij verloren was. Maar, door eene opwelling zijner wilskracht moed vattende, vloog hij met getrokken degen op zijn onwrikbaren tegenstander los. De beide klingen kruisten zich, maar het mes van Michael Strogoff, door de hand van een Siberisch jager gevoerd, deed den degen in stukken vliegen en de ellendeling viel, in het hart getroffen, dood op den grond.

Op dit oogenblik werd de kamerdeur van buiten opengeduwd. De grootvorst, door zijne officieren vergezeld, vertoonde zich op den drempel.

De grootvorst trad voorwaarts. Hij herkende, in het op den grond liggende lijk, dat van hem dien hij voor den koerier des czaars hield.

En toen vroeg hij op dreigenden toon:

„Wie heeft die man gedood?"

„Ik," antwoordde Michael Strogoff.

Een der officieren legde zijn revolver op zijn slaap aan, gereed om vuur te geven.

„Uw naam?" vroeg de grootvorst, voor dat hij bevel gaf hem het hoofd te verbrijzelen.

„Uwe Hoogheid vrage mij liever den naam van den man die aan hare voeten ligt uitgestrekt! antwoordde Michael Strogoff.

„Ik herken dien man! Het is een dienaar van mijn broeder! Het is de koerier van den czaar!

„Uwe Hoogheid, die man is geen koerier van den czaar! Het is Ivan Ogareff!"

„Ivan Ogareff?" riep de grootvorst uit.

„Ja, Ivan de verrader!"

„Maar gij, wie zijt gij dan?"

„Michael Strogoff!"

XXXII.

Besluit.

Michael Strogoff was niet blind; hij was het nooit geweest. Een zuiver menschelijk natuurverschijnsel, van zedelijken en lichame-

Sluiten