Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«Waarachtig?" vroeg Tom Hunter, onwillekeurig denkende aan de laatste uitvinding van Maston.

«Waarachtig!" antwoordde deze. »Maar wat geeft het? Men kan er toch niets meê uitvoeren, nu het menschdom van niets anders iets meer te duchten heeft, dan van een schrikbarende overbevolking."

«Maar in Europa dan ?" sprak kolonel Blomsberry, »daar vechten ze nog al eens voor de nationaliteit?"

«Waar denk je aan?" schreeuwde Bilsby uit; «uitvindingen doen voor vreemdelingen ?"

«Beter nog dan geheel niets," was het antwoord.

«Zeker," voegde Maston er bij, «maar dat is zelfs niet om er aan te denken."

«Kom, kom," liet Tom Hunter zich hooren, terwijl hij met zijn knipmes in de leuning van zijn armstoel zat te snipperen. «De zaak leidt er toe, en ons rest niets dan tabak te planten of walvischtraan te koken." •

«Wat zeg je daar?" riep Maston uit. «Omdat nu niet meer tegen de Zuidelijken te vechten valt, zouden wij tot ledigheid gedoemd zijn? Men heeft toch waarlijk niet zoo ver naar een reden van oorlog te zoeken. Hebben onze Vereenigde Staten niet aan Engeland toebehoord?"

«Zeker," zei' Tom Hunter, met zijn kruk op den grond stampende.

«Welnu," liet Maston zich hooren, «waarom zou Engeland niet op zijn beurt eens het eigendom worden van onze Vereenigde Staten!"

«Dat ware niet meer dan rechtvaardig," merkte kolonel Blomsberry aan.

«Stel het dan maar aan den President der Vereenigde Staten voor!" riep Maston uit, «en ge zult zien hoe hij u ontvangen zal."

«Zeker slecht," mompelde Bisby tusschen de vier tanden die hij nog uit den oorlog had overgehouden.

«Dan behoeft hij bij de eerstvolgende verkiezing op mijn stem niet te rekenen!" schreeuwde Maston.

«Noch op de mijne," voegden de overigen er bij.

«Hoe het zij," sprak Maston weder, «als men mij geen gelegenheid geeft om mijn nieuw mortier op waardige wijze te beproeven, neem ik mijn ontslag als lid der Gun-Club en ga mij levend begraven in de Arkansas."

«Dan volgen wij u!" riepen allen tegelijk uit.

Den anderen morgen ontvingen de leden het volgend briefje:

Baltimore 3 October.

De voorzitter der Gun-Club heeft de eer u kennis te geven, dat in de vergadering van 5 dezer een mededeeling van hoog belang

Sluiten