Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

noo'itheerT onm idI3??..j*unnen leere,n; maar tot dusver heeft men nog nooit een onmiddellijke gemeenschap met haar geopend."

Algemeene stilte — gespannen aandacht.

lPvlnr|rgUnt fU m weiniSe woorden te herinneren hoe sommige levendige vernuften op ingebeelde reizen, beweren te zijn door!

fiefH°ngen m u6 geh®imen va" den wachter der aarde. In de zevenen HeUW bererde zekere David Fabricius, met zijn eigen oogen de maanbewoners gezien te hebben. In het jaar 1640 gaf

Hrht ansch™an' z®ker? Baudoin, een reis naar de maan in het der tiid^rh11 door Dom'nlco Gonzales, Spaansch avonturier. Tezelf-

zuchtl Ühr:lZe ere FTT!!e ~ de ^hen zijn zeer maanziin tifd • maar h veelheid der werelden, een meesterstuk voor zijn tijd, maar de wetenschap schrijdt steeds voorwaarts en vernielt zelfs meesterstukken! Na het jaar 1833 verhaalde een artikel in een

FaÏpSdeaGoeédk h'dSChrift' Sir J°hn Herschel- toen hij naar de waarneming H P ^°R,den was tot h<* doen van sterrenkundige waarnemingen door middel van een nieuw instrument de maan

had aangehaald tot op een afstand van 80 yard "). Hij had dan wnripn "® .stroomen waargenomen in welke de rivierpaarden iwS?' h* groen® ber8en Sezien met goud omzoomd, schapen met r™, horens' WItte reeen, maanbewoners met vliesvleugels zooals die der vleermuizen. Dit stuk, gevloeid uit de pen van een

bleek riaThT name L°che, maakte grooten opgang. Maar weldra

waren f**, wetenschaPPe,ijk bedrog was, en de Franschen

waren de eersten die er om lachten.

4®enkaan Ultlachen!" schreeuwde Maston; »als dat geen casus belli is . . .. 6

»Bedaar toch, waarde vriend. De Franschen waren, toen zij lachten, eerst prachtig in den strik van onzen landgenoot geraakt. Om dit korte overzicht te besluiten, er was een Duitscher, Krankhausen, die verklaarde omstreeks denzelfden tijd, dat hij zeer duidelijk op de maan een aanleg had waargenomen, die onmogelijk iets anders dan een stad kon zijn, en wel een Oude en een Nieuwe stad. Er is voor eemgen tijd een verhaal uitgegeven betreffende zekere reis, die iemand in een ballon zou gedaan hebben. Die ballon was zeven en zeventig maal lichter dan waterstofgas; hij bereikte de maan na een reis van negentien dagen.

»Maar zoo al die reizen vruchten der verbeelding waren, de laatste had tot schrijver iemand, wiens naam in Amerika zeer gevestigd is Edgar Poë. 6

"Leve Poë!" klonk het door de zaal.

»Ik beschouw al het geschrevene als spelen met de pen," ging Barbicane voort, »maar het heeft ook niet ontbroken aan ernstig gemeende

x) 73 Meter.

Sluiten