Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meende hij, »heeft de sterren en planeten voortgebracht, de mensch het projectiel, dien vertegenwoordiger van het krachtsbegnp, ve:rtegenwoordigende de verschijnselen aan den sterrcnhemc' Van den Schepper de snelheid der electriciteit, de snelheid van het licht de snelheid der sterren, de snelheid der kometen, de snelheid planeten, de snelheid harer wachters, de snelheid van het geluid, de snelheid van den wind ! Maar van ons de snelheid der projectielen

Maston werd opgewonden. Maston werd dichterlijk, Maston werd welsprekend. AV.lt gij cijfers?" nep hij uit. »Neemt een eenvoud gen vierentwintig ponder; hij heeft, ja, 800.000 maal ginder snel heid dan de electriciteit, 640.000 maal minder dan het licht, 76 maal minder dan de aarde in hare beweging om de zon; maar zijn aanvankelijke snelheid overtreft toch die van het geluid, j legt 400 meter in de seconde af en zou, zijn eerste snelheid be houdende, in 11 etmalen de maan, in 12 jaren de zon bereiken Dat kan een eenvoudige kogel, het werk onzer handen! Leve het

Pr°£e'het projectiel!" juichten de overigen hem na.

»Nu ter zake," verzocht de voorzitter. »t Is de vraag, hoe aan een projectiel een snelheid van 12,000 yard in de seconde te geven Zullen wij die hopen te bereiken, dan moeten wij eerst weten

hoe ver men het reeds gebracht heeft. Generaal Morgan zal ons daaromtrent wel willen voorlichten."

.Gemakkelijk," antwoordde de generaal »want ik ben^in den oorlog lid geweest der commissie van onderzoek. Ik kan u dus zeggen, dat het kanon Dahlgreen, dat 5000 meter ver droeg, aan het projectiel een snelheid gaf van 500 yard in de^seconde.. Het Rodman-stuk, dat op het fort Hamilton bij New-York beproefd werd schoot een projectiel van een halve ton gewicht met een snelheid van 800 yard in de seconde af — een snelheid, nooit door de Armstrongs en'Pallisers in Engeland bereikt. Gij weet wel, het

stuk krees den naam Coluinbiad .... ^

»En is dat niet de grootste snelheid tot hiertoe bereikt, vroeg

Barbicane. De generaal sprak het niet tegen. ,

»Was mijn stuk maar niet gesprongen!" klaagde Maston, »dan

zoudt ge wat anders gezien hebben."

»Nu ja," merkte de voorzitter aan; »het is gesprongen. j

hebben dus een snelheid van 800 yard per seconde, die moet

dus vertwintigvoudigd worden. Hoe — daarover zullen wij volgende zitting handelen. Ik stel nu de vraag aan de orde^ we ke afmetingen het projectiel moet hebben. Zeer groot moet h<et zijn, vooreerst om de aandacht der maanbewoners — indien zij er zijn te Tretten" en ten tweede, .00,al om het met het oog te kunnen volgen Gij weet, dat de kijkers een zeer hoogen graad van volkomenheid bereikt hebben. Er bestaan kijkers met een 6000-

Sluiten