Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»Zóo erg niet. Het projectiel zou naar mijn berekeningen een gewicht hebben van 33,720 kilo; van aluminium nog geen 10,000 kilo. Derhalve tegen 9 dollar nog geen 100,000 dollar. En aan geld

zal het ons niet ontbreken." . . ,

»Top, aluminium," was het eindbesluit en de zitting der commissie

werd gesloten.

ZEVENDE HOOFDSTUK.

HET STUK.

Toen bekend werd, dat de commissie besloten had tot een projectiel van 10,000 kilo, waren bange lieden bevreesd voor de gevolgen van een schot dat zulk een gevaarte wegwierp. Maar het verslag der zitting antwoordde zegevierend op zulke kleingeestigheden.

Den volgenden avond werd de hartsterking wat ruimer genomen — het kon op den aanvankelijk goeden uitslag staan ! Daarna kwam

men ter zake. . . ,

»Thans," aldus opende de voorzitter de zitting, »is het stuk zelf aan de orde. Dat het reusachtig groot moet zijn, spreekt van zelf, maar ons vernuft is ook niet verwerpelijk klein. Hoort mij dus, en spaart mij in uw aanmerkingen niet."

»Na het gisteren behandelde," ging hij voort, »doet net vraagstuk zich voor in dezen vorm: »een snelheid van 12,000 yard in de eerste seconde te geven aan een bom van 108 duim doorsnede,

zwaar 10,000 kilo."

»Zoo is het juist," merkte majoor Elphiston aan.

«Wanneer," ging Barbicane voort, >>een projectiel in de ruimte is afgeschoten, wat gebeurt dan? Er zijn drie krachten, die er, onafhankelijk van elkander, op werken : de tegenstand der middelstot, de aantrekking der aarde en de kracht van voortdrijving. De tegenstand der middelstof, der lucht, zal weinig beteekenen. De dampkring

der aarde is slechts tien mijlen hoog. Met een snelheid van 12,000 yard in de eerste seconde heeft het projectiel in enkele seconden den dampkring doorkliefd — kort genoeg om met den tegenstand der lucht

Sluiten