Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

projectiel. En daarop kan men nog afdingen als men grof kruit gebruikt. Dat is wel niet goed voor de ziel van het stuk; maar het onze behoeft geen langdurige diensten te bewijzen."

«Rodman gebruikt voor zijn stuk een kruit zoo grof als kastanjes; het houtskool was van wilgenhout, eenvoudig verkoold in gietketels. Dat kruit voldeed in allen deele."

«Welnu, dan is de zaak gezond," merkte Maston aan.

«Zonder daarover iets te zeggen," vroeg Barbicane, die er nog niet in gesproken had: »en nu, mijne vrienden, hoeveel kruit stelt gij voor?"

De drie leden der Gun-club keken elkander een oogenblik aan.

Maston sprak eerst: «100,000 kilo."

«Neen, 250,000," zeide de majoor, wien Maston beantwoordde met den uitroep: «400,000."

Elphiston beschuldigde ditmaal zijn ambtgenoot niet van overdrijving. Het was niet tegen te spreken: een projectie! van 100,000 kilo moest naar de maan geschoten worden met een snelheid van 12,000 yards in de eerste seconde.

Er volgde een oogenblik van stilte, het eerst afgebroken door den voorzitter Barbicane.

»Mijn waarde kameraden," sprak hij bedaard. «Ik ga uit van het beginsel, dat de weerstandbiedende kracht van ons nder de opgegeven voorwaarden vervaardigd stuk onbeperkt is. Daarom — misschien zal ons geacht medelid Maston er zich over verbazen — stel ik voor zijn 400,000 kilo te verdubbelen."

«En dus, 800,000?" vroeg Maston, van zijn stoel opspringende.

«Zeker."

«Maar dan moet gij terugkomen op mijn stuk van 2 kilometer lengte. Een hoeveelheid kruit van 800,000 kilo neemt een ruimte in van nagenoeg 800 kubiek meter, en daar uw stuk slechts ongeveer 2000 kubiek meter ruimte heeft, is het bijna half vol; de ziel zal dus niet lang genoeg zijn om aan het ontploffende gas ruimte te geven ten einde het projectiel met genoegzame kracht uit te drijven."

Daar was niets op te zeggen. Maston had gelijk.

»En toch blijf ik bij de hoeveelheid kruit," zei de voorzitter. «Bedenkt, 800,000 kilo kruit leveren 6 milliard liter gas. Hoort gij wel! Zes milliard."

«Maar hoe dan?" vroeg de generaal.

«Dat is zeer eenvoudig: de hoeveelheid kruit te verminderen, maar dezelfde kracht te behouden."

«Goed, maar hoe?"

«Ik zal het u zeggen."

Zijn medeleden verslonden hem als met de oogen.

«Niets is gemakkelijker dan dit kruit tot op een vierde van zijn om-

Sluiten