Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»Beter is het zeker," meende de ingenieur Murchison, »maar wij hebben werktuigen genoeg om het water weg te werken."

»Toch moeten wij een honderd voet of wat boven den waterspiegel der zee zijn; in allen gevalle zou ik gaarne de eerste spade in den grond steken," sprak Barbicane.

»En ik de laatste," riep Maston levendig uit.

»Het zal best gaan," merkte de ingenieur aan; »ae firma Goldspring zal u geen boete voor overtijd werken behoeven te betalen."

»'t Zou anders een aardig sommetje zijn, 100 dollar daags over 18 jaar en n dagen. Weet ge wel hoeveel?"

»Neen," zeide de ingenieur droogjes, »en 't is mij ook glad onverschillig."

Het was een prachtige natuur, vruchtbaar bovenmate, maar Barbicane zag daar alleen dit van, dat die vruchtbaarheid hem zoo bijzonder niet aanstond, want deze was hem een kenteeken van vochtigen grond, en hij zocht allereerst naar droog terrein.

»Hier moeten wij zijn 1" riep hij opeens uit.

Waar waren zij ?

Dat vroeg de voorzitter ook, en wel aan een man van het sterke geleide dat zij — dit moet nog worden verhaald — veiligheidshalve te Tampa-Town hadden aangenomen, een vijftigtal ruiters, met karabijnen op zijde en revolvers in de holsters. Men kon wilden aantreffen!

»Het heet daar Stone's-Hill," onderrichtte de ruiter.

Barbicane steeg af. Zonder een woord te spreken, nam hij zijn instrumenten en begon ze te stellen.

Juist op dat oogenblik ging de zon door het zuiden — het was middag. Barbicane schoot de zon, bekeek zijn barometer en maakte in zijn zakboekje met potlood een kleine berekening.

»Dit punt ligt," zeide hij, «900 meter boven de zee, op Noorderbreedte en 5°7' Westerlengte. Naar mij toeschijnt is het wegens droogte en hardheid van den grond volkomen geschikt voor onze zaak. Hier zullen wij dus onze magazijnen, onze werkplaatsen, onze ovens, de hutten onzer werklieden opslaan, en hier" — bij deze woorden stampte hij met den voet op den top van den heuvel, die Stone's-Hill heet — »hier zal ons projectiel het luchtruim invliegen."

Dienzelfden avond keerden zij naar Tampa-Town terug. De ingenieur Murchison reisde met de Tampico naar New-Orleans terug. Hij moest een geheel leger werklieden aanwerven en het grootste gedeelte van het materieel aanvoeren. De leden der Gun-club bleven te Tampa-Town, teneinde de voorbereidende werkzaamheden aan te vangen met behulp van volk uit den omtrek.

Sluiten