Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en toen er niet spoedig genoeg naar zijn zin antwoord kwam, nogmaals zijn stem verhief: «Wij zijn hier om te spreken over de Maan, niet over de Aarde."

•Gij hebt gelijk, mijnheer," antwoordde Michel Ardan, «wij zijn van ons onderwerp afgeraakt en zullen tot de maan terugkeeren.

«Mijnheer," sprak de onbekende, «gij beweert, dat de Maan bewoond is. Maar dan moeten die luidjes leven zonder ademhalen, want er is geen aasje lucht op de Maan."

»Wie zegt dat, asjeblieft?" vroeg Michel Ardan.

«Deskundigen!"

«Deskundigen!" sprak Michel Ardan met een ongeloovig lachje. «Deskundigen ! In Frankrijk is een «deskundige," die wiskundig heeft bewezen dat een vogel niet vliegen kan, en een ander «deskundige," dat de visschen niet bestemd zijn om in water te leven."

«Daarover handelen wij nu niet, mijnheer!"

«Gij hebt het zeer gemunt, mijnheer, op een armen weetniet, die niets liever verlangt dan onderricht te worden."

«Waarom roert gij dan wetenschappelijke vraagstukken aan, als gij er geen kennis van hebt?" vroeg de onbekende vrij brutaal. ^

«Waarom? Omdat ik mij juist door mijn zwakheid sterk gevoel."

«Uw zwakheid wordt dwaasheid," merkte de onbekende zeer onbeleefd aan.

«Zooveel te beter!" riep de Franschman uit, «met mijn dwaasheid ga ik naar de maan."

Barbicane en zijn medeleden sloegen blikken van afkeuring en misnoegen, maar ook van heimelijken angst op den onbekende, die het schip der discussie naar de klippen van de gevaren en onmogelijkheden der onderneming scheen heen te sturen.

«De Maan," ging de vreemde voort, «heeft geen dampkring, en als zij er ooit een gehad heeft, moet die reeds sedert lang door de Aarde aan haar zijn onttrokken. Maar ik zal u liever feiten voorleggen."

«Leg mij zooveel voor als gij wilt," zei Michel Ardan met een zeer Fransch-hoffelijke buiging.

«Gij weet, dat wanneer de lichtstralen een middenstof, zooals de lucht doorloopen, zij van de rechte lijn afwijken, dat zij een zoogenaamde buiging of breking ondergaan. Welnu! Wanneer een ster door de Maan bedekt wordt, heeft men, als zij nabij de Maan gekomen was, nog nooit gezien, dat haar stralen eenige flectie ondergingen. De Maan vertoont dus geen spoor van dampkring."

«Dat zegt weinig, want de maanrand is niet volkomen scherp begrensd. Maar zeg mij liever, of gij al dan niet gelooft aan vulkanen op de Maan."

«Uitgedoofde wel, werkzame niet."

«Die vulkanen moeten dan toch eens in werking zijn geweest."

«Zeker, maar daar zij-zelven de ter verbranding noodige zuurstof

Sluiten