Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«Praatjes voor de vaak!" riep de onbekende uit.

»Neen, geen praatjes, zuivere wetenschap, geput uit de wetten der beweging."

»Gij zijt een roekelooze gek!" liet de onbekende zich ontvallen, maar het scheelde weinig of men zou hem om dien uitval buiten de vergadering geworpen hebben.

»Roekeloos?" vroeg Michel Ardan. »Ik ben zelfs zeer voorzichtig. Heb ik niet mijn vriend Barbicane om een projectiel verzoóht, dat rechtuit schiet en niet als een kogel om en om rolt?"

«Ongelukkige, de schok zal u in het oogenblik van uw afreis te morsel slaan."

»Mijn waarde heer, daar slaat gij juist den spijker op den kop en legt den vinger op de eenige kwetsbare plaats. Maar ik denk wel dat het schrander beleid der Amerikanen er in zal voorzien."

«Maar de hitte, die door de snelle beweging van het projectiel door de lucht zal ontstaan ?"

«De wanden zijn dik en ik zal in een oogenblik buiten den dampkring zijn."

«Maar de levensmiddelen en water."

sik heb berekend voor een jaar te kunnen medenemen en mijn reis zal vier dagen duren!"

«En de lucht om onderweg in te ademen?"

«Langs scheikundigen weg zal ik lucht maken."

»Maar uw val op de Maan, gesteld dat ge er immer komt?"

«De val zal slechts '/6 der kracht van een val op de Aarde hebben, aangezien de zwaarte op de Maan zesmaal geringer is."

«Toch genoeg om u te verbrijzelen als glas."

«En wie zal mij beletten mijn val te breken door middel van vuurpijlen, goed vervaardigd en op hun tijd aangestoken ?"

«Wij willen nu eens aannemen, dat alles op zijn gelukkigst gaat en alle kansen in uw voordeel loopen; wij willen onderstellen dat gij heelhuids op de Maan aanlandt — hoe komt gij terug ?"

«Ik kom niet terug."

Dit antwoord, verheven door zijn eenvoud, bracht de vergadering in een stomme verbazing. Maar die stilte was welsprekender dan de luidste bijvalsbetuigingen zouden geweest zijn. De onbekende maakte er gebruik van om nog een laatsten pijl af te schieten.

«Ga voort, want inderdaad gij zijt een recht aangename profeet, zei Michel Ardan met een vriendelijk lachje.

«Al genoeg," was het antwoord. »Ik weet niet waartoe verdere schermutselingen dienen zouden. Ga uw gang met uwe dollemans onderneming. Met u is er geen praten over."

«Geneer u anders niet!"

«Neen! het is een ander die de verantwoordelijkheid uwer dwaasheid draagt."

Sluiten