Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»0p 't oogenblik." .. , . ...

»Neen, ik verlang dat alles tusschen u en mij blijft. Drie mijlen van Tampa is een bosch, het bosch Skerman. Kent gij het:1

Ta if

»Is'het u goed er morgen te 5 ure van den eenen kant in te gaan." »Zeker, indien gij er op denzelfden tijd van den anderen kant in

komt?" ... . _ , .

»En gij zult uw buks niet vergeten ? zei Barbicane.

»Zoo min als gij de uwe," antwoordde Nicholl.

Na dit koele gesprek gingen de kapitein en de voorzitter Gun-club elk huns weegs. Barbicane kwam thuis, maar in plaats van eenige uren rust te nemen, toog hij aan het zoeken van middelen om den weerstoot van het projectiel te voorkomen en het door Michel Ardan opgeworpen vraagstuk optelossen.

NEGENTIENDE HOOFDSTUK.

IN HET BOSCH.

Terwiil de voorzitter en de kapitein de zooeven verhaalde afspraak maakten, trachtte Michel Ardan tevergeefs van de vermoeienissen der volksvergadering uitterusten, trachtte, zeg ik, want rusten is op Amerikaansche bedden een moeilijke zaak zij kunnen zich in hardheid met de beste marmeren tafels meten. Ardan sliep dan ook slecht, en terwijl hij zich om en om keerde tusschen de servetten, die lakens moesten verbeelden nam hij zich voor, in zijn projectiel een gemakkelijker rustbed aan te

h^ifn"overdenkingen daarover werden gestoord door een.hevig kloppen op de kamerdeur en een schreeuwen: »open, in s hemels

naNogd°er °hij van bed was, stortte iemand de kamer meer binnen dan hij er in stapte, 't Was de secretaris der Gun-club, vriend

M»Gisteren avond," stootte deze hijgende uit, »is onze voorzitter in 't openbaar beleedigd. Hij heeft zijn partij uitgedaagd t is memand anders dan kapitein Nicholl. Dezen morgen vroeg vechten zij n het bosch Skerman, ik heb dat uit den mond van Barbicane zelf Als hij valt, ligt onze gansche zaak in duigen. Zij moeten elkande

Sluiten