Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWINTIGSTE HOOFDSTUK.

EEN proefneming in het klein.

Nog dienzelfden dag vernam geheel Amerika het gebeurde tusschen kapitein Nicholl en den voorzitter Barbicane, met en benevens de zonderlinge ontknooping. Alles liep daarbij samen om d populariteit van Michel Ardan te doen stijgen; de rol door dezen ridderlijken Europeaan gespeeld, zijn onverwacht voorstel om den knoop door te hakken, de gelijktijdige toestemming der beide kampioenen, de overwinning behaald op ^et maangebied door Frankrijk en de Vereenigde Staten. Men weet hoe de \ankees zich afslove voor enkele personen. In een land, waar overheidspersonen zich spannen voor het rijtuig eener danseres om het in zegepraal voort te tfekken — in zulk een land alleen kan een stoutmoedige knaap opgang maken. Dat men zijn paarden niet afspande, was waarschijnlijk omdat hij er geen had, maar overigens regende het bijvalsbetuigingen. Men gunde hem geen oogenblik rust; de eene deputatie voor, de andere commissie na had hij te ontvangen en zijn maag kreeg het kwaad tegenover de vele maaltijden die he werden aangeboden. Zelfs had zich onder de arme drommels d^

niets te verliezen hadden een vereeniging gevormd onder den naam van seleniten, maanmannen, die hun hof aan den gevie^e meenden te maken met te beweren, dat zij de maantaal, het seleni-

tisch verstonden en het hem wilden leeren.

Overigens werd ondersteld dat hij reeds alles aangaande de maa wist. Zoo vroeg men hem ook wat hij dacht van haren invloed op

^Geïooven," zeide hij, »doe ik er niet aan, maar eir zijni toch zonderlinge feiten. In 1693 heerschte een epidemie, en den 21ste Tanuari, gedurende een eclips, stierven buitengewoon veel menschen Baco viel bij elke maaneclips in zwijm, en dat duurde zoolang als de eclips. Koning Karei VI verloor gedurende het jaar 1 xqq tot zesmalen het verstand, telkens met Nieuwe of Volle maan.

|r zijn geneesheeren, die de verschijnselen der vallende ziekte afhankelijk achten van den stand der maan. Mee spreekt van een kind dat bij Volle maan stuipen kreeg. Er zijn ontelbare Jaa™e mineen van dezen aard aangaande bezwijmingen, kwaadaardige koortsen, en het slaapwandelen, ten blijke dat de maan een ge-

Sluiten