Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar bij - al deze reusachtige afmetingen is de vergrooting toch niet meer dan een 6000-malige, en deze laat slechts die voorwerpen waarnemen, welke 60 voet doorsnede hebben, kleinere zouden

bii zonder kenbaar moeten zijn. ,

Om een projectiel van 9 voet hoogte en 15 voet dikte op de maan kenbaar te maken, zou een 48,000 malige vergrooting vereischt worden, en 't was de vraag hoe die te bereiken Op ge kwam het niet aan. Het gold alleen het overwinnen van technische

"^e^eerst^'vraag was een kijker of een spiegeltelescoop ? Een kiiker had veel voor. Bij gelijkheid van doorsnede leveren zij aanzienlijker vergrootingen, daar de lichtstralen minder verhezen by hun doorgang in de glaslens dan bij de opslorping door den spiegel. Ma ar" de dikte eener glaslens heeft haar grenzen, zlJn^eze eenmaal overschreden, dan laat zij geen lichtstralen meer door Bovendien duurt het soms jaren eer zulk een groote lens gehe

geSHoeewelS'dus een kijker de voorwerpen meer verlicht vertoont, en dit is voor maan-waarnemingen onwaardeerbaar, daar zij enkel een teruggekaatst licht bezit, ging men toch over tot den telescoop die sterker vergrootingen toelaat. Doch daar vele lichtstra worden opgeslorpt door den dampkring, besloot de Gun-club het instrument op een der hoogste bergen van de Unie op te steHen, ten einde zooveel te minder luchtlagen in het nadeel te hebben Daar nu voor een aanzienlijke vergrootmg een groote spiegel vereischt wordt, moest men zelfs den telescoop van Lord Rosse ver overtreffen, en van zulke groote spiegels is het gieten uiterst

^Gdukkfg had eenige jaren vroeger de geleerde Leon l<oucault uitgevonden, de metalen spiegels door glazen met een zilveren plaatje als met een dunne huid bedekt worde . Men heeft dus slechts een glazen schijf van de verlangde^gr,aotte te gieten en die vervolgens met een laag zilver te bedekken.

Bovendien volgde men voor het waarnemen de handelwijze, door Herschel bii zijn 40-voetigen telescoop gevolgd en hierboven a vermeed. De waarnemer staat aan den ^ond van den telescoop en ziet van daar, gewapend met het vergrootende glas, het oculair, in de buis neder. De kleine spiegel is dus onnoodig: men heeft sLhts één terugkaatsing in plaats van twee, en derhalve veel

minder lichtverzwakking. . 0rV»piH aan

Nadat tot een en ander was besloten ving de arbeid aan

Volgens de berekeningen van de sterrenwacht te Cambndge moest

de buis van den telescoop een lengte hebben van 280 voet, de

spiegel een middellijn van 16 voet. Hoe reusachtig zulk een ïnstru-

S ook zijn mocht, kon het toch niet halen bq dat, door den

Sluiten