Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aldus ontstond een evenwicht, dat thans niet meer bestaat, daar de maansdampkring zoo goed als geheel verdwenen is. Bovendien geloof ik niet, dat destijds die dagen en nachten zoo lang geduurd hebben, omdat waarschijnlijk alstoen de tijd van de aswenteling der Maan nog niet gelijk was aan die van haren omloop om de Aarde."

*En waarom zijn zij dan nu gelijk?" vroeg Nicholl.

»Ten gevolge van de aantrekking der Aarde. En wie zegt ons, dat die aantrekking krachtig genoeg was om de bewegingen der Maan te wijzigen toen de Aarde nog in vloeibaren toestand verkeerde?"

»AIs gij aan de »wie zegt ons?" komt, dan vraag ik ook: wie zegt ons, dat de Maan altijd de wachter der Aarde is geweest?" zei Nicholl.

»En wie zegt ons, dat de Maan niet veel vroeger bestaan heeft dan de Aarde?" bracht Michel Ardan in het midden.

Zij staken met volle zeilen de zee van onderstellingen en mogelijkheden in. Maar Barbicane riep hen tot orde. Toch kon hij Michel Ardan niet beletten te vragen: »zou dan het menschdom van de Maan verdwenen zijn?"

»Zeker," antwoordde Barbicane, »na ongetwijfeld millioenen eeuwen bestaan te hebben. Van lieverlede zal de lucht dunner zijn geworden en daarmede de Maan onbewoonbaarder, gelijk onze Aarde dat ook door het toenemen der koude zal worden."

»Door het toenemen der koude?"

»Zonder twijfel. De maanoppervlakte is kouder geworden naarmate de inwendige vuren zijn uitgedoofd en de warmtestof zich heeft samengetrokken. Langzamerhand hebben de gevolgen daarvan zich vertoond: het verdwijnen van dierlijke wezens en van alle plantenleven. Door de aantrekking der Aarde werd de lucht al dunner en dunner; eindelijk verdween zij geheel. Toen werd de Maan onbewoonbaar en bijgevolg onbewoond, een doode wereld zooals wij haar nu zien."

»En gij zegt, dat dit met de Aarde ook zal gebeuren?

» Waarschijnlijk."

»Maar wanneer ?" t)

»Wanneer de koude haar oppervlakte onbewoonbaar heeft gemaakt.

»En heeft men daarvan den tijd berekend?"

»Zeker."

»Laat hooren."

«Volgens de waarschijnlijkste berekeningen zal de gemiddelde temperatuur der Aarde tot het vriespunt genaderd zijn na 400,000 jaren."

»Dat is een molensteen van het hart!" riep Michel Ardan uit. sZooals gij begont te dreigen, dacht ik, dat wij nauwelijks 50,000 jaar meer te leven hadden."

Sluiten