Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT.

Op de laatste bladzijde van

„Kun je nog zingen , zing dan mee !"

schreven wij aan de leerlingen, men bij het verlaten der school deze zangbundel wordt uitgereikt:

„— Zingt de liederen met Vader en Moeder, met broertjes en zusjes;

— zingt ze met de kameraadjes;

— zingt ze in huis;

— zingt ze in 7 vrije veld;

— blijft ze zingen, zoolang je leeft;

— maar vooral zingt ze mooi!"

Die aansporing tot het zingen van onze mooie schoolliederen meenen wij te moeten herhalen door deze goedkoope uitgave met pianobegeleiding te doen verschijnen.

In den heer P. Jonker te 's Qravenhage vonden wij een bekwaam musicus, bereid om alle zestig nummers van den 2en druk van onzen zangbundel — op no. 3 na — oorspronkelijk te bewerken en wel zoo eenvoudig mogelijk, opdat de kinderen zelf ze kunnen spelen.

Het kloeke lied van Den Hertog en Nijk uit „ Volkszang" komt hierin voor met de oorspronkelijke begeleiding van den componist.

Voor de toestemming daartoe brengen wij hem, maar vooral ook den Uitgever, den heer W. Versluys, hartelijk dank.

Zonder prijsverhooging van deze uitgave konden wij — zeer tot ons genoegen — weer enkele bekende, zeer gewenschte liederen toevoegen, o. a. ook Twee Kerstliederen. Het „Liedje van den Bergenaar" met zijn plaatselijk karakter, roept zeker bij menigeen het vriendelijke Bergen en Hollands blonde duinen in herinnering. Aan Mevr. Van Reenen—Völter en den Heer Philip Loots betuigen wij hier dank voor de welwillende toestemming tot overnemen van dit Liedje.

De nos. 110 en 111 hebben wij op verzoek gaarne opgenomen ten gerieve van de Vacantie-kampen.

Ten slotte laten wij hieronder voor belangstellenden in den Volkszang den inhoud volgen van de Volksuitgave van „Kun je nog zingen, zing dan meeT voor Harmonie en Fanfare, 50 Volks(school)liederen uit dezen bun-

Amsterdam, Vroomshoop,

April 1908.

J. VELDKAMP. K. DE BOER.

BIJ DEN ZESDEN EN ZEVENDEN DRUK.

Sluiten