Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij

P. 17.

16 Juli 1917 D. P. 1917. 1. 149 met een noot, die litteratuur vermeldt. Ygl. nog D. P. 1914. 1. 32 noot 2 en Dalloz, Rép. v°. Compétence no. 48 met Suppl. no. 16 en Rép. prat. v°. Chose jugée no. 39 jis nos. 52—56, met Supplém. (1927) nos. 39, 2° en 54. Men lette op het verschil tusschen een beslissing over eigen competentie en over die van een ander rechter. Yan de laatste mag niet worden ondersteld dat zij is bedoeld als een bindende uitspraak.

Cass. 3 Mei 1922 S. et P. 1922. 1. 379 zeide terecht: het gezag van gewijsde dekt ook de incompetentie ratione materiae. Ygl. Cass. 30 Juli 1923 D. P. 1923. 1. 136.

P. 18, no. 10. — Bij Bernatzik 1. 1. p. 68 vgl. zijn p. 166, 219— 224, 230—231 (zie ook mijn Inl. p. 174). Evenals hij K. Binding, Strafrechtliche und strafprozessuale Abhandlungen (1915) II p. 345 (met noot 84). Bernatzik's meening dat de uitspraak van een incompetenten rechter niet is rechtspraak (m. a. w. dus ook geen vonnis) is betwisbaar voor ons recht, waarvoor kan worden volgehouden dat elke beslissing van den door het staatsgezag aangestelden rechter ter vaststelling eener tusschen partijen betwiste rechtsverhouding een vonnis is (vgl. ook R. O. art. 1 D no. 1 p. 6—7). Dit zelfs, als de jurisdiktie van dien rechter wordt betwist; vgl. mijn Juridiction et droit internat, public p. 563, doch anders voor het Duitsche recht G. Wurzer, Nichturteil und Nichtiges Urteil (Heft 40 der Studiën ,zur Erlauter. des biirg. Rechts, 1927) p. 73 jis p. 75 en 76, 79—88, die zijn stelling als een postulaat der logica beschouwt, m. i. ten onrechte. Voor de meening van Bernatzik p. 68 kan worden aangevoerd dat, is er geen speciale wetsbepaling, die voor zekere beslissing gezag van gewijsde meebrengt, dat gezag enkel implicite kan worden afgeleid uit de wetsbepaling, die de competentie van den rechter in kwestie meebrengt, terwijl hier juist die competentie wordt ontkend. Maar in rechte kan die ontkenning slechts dan gevolg hebben, als de competentie niet reeds is vastgesteld bij vonnis. En bij

Sluiten