Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij

P. 18.

ons kan men de opdracht tot vaststelling dier competentie met gezag van gewijsde gelegen achten in art. 2 R. O., terwijl ten aanzien der bindende beantwoording van de vraag, of dat artikel zelf toepasselijk is, geen ander dan de rechterlijke macht is aangewezen. — Ygl. ook bij Inl. p. 755 reg. 6 v. o.

Bij Inl. no. 10 vgl. nog Hoogger. Hof N.-Indië 29 Aug. 1918 Ind. T. v. h. Recht 111 p. 508 en W. Jellinek, Der fehlerhafte Staatsakt... (1908) p. 94, 95—96, 121 (2°), 134. Aldaar p. 56 v. b. (b) wordt gedoeld op een rechter, die zich bewust iets aanmatigt, waartoe hij niet bevoegd is. Dat geval is nagenoeg ondenkbaar en overigens kan men dan niet spreken van een beslissing aangaande eigen bevoegdheid.

P. 18, no. 11, al. 1 i. f. — Toevoeging: voor burgerlijke zaken vgl. art. 1954 lid 1 B. W.; de beslissing over de competentie kan mede worden gerekend tot het onderwerp van het vonnis, gelijk elke eisch mede tot onderwerp heeft 's rechters publiekrechtelijke verplichting tot rechtspraak.

P. 19, reg. 13 v. b. — Bij „competentverklaring" een noot: Vgl. Rb. 's-Hertogenbosch 1 April 1910 "YV. 9070.

P. 19, reg. 15 v. b. i. f. — Hierbij een noot: Zoo ook Bernatzik 1. 1. p. 77 noot 20. Het is onverschillig dat de rechterlijke competentie niet is een subjektief recht van den rechter. Ten onrechte maakt G. Seidler, Das juristische Kriterium des Staats (1905) p. 67 noot daaruit de gevolgtrekking dat rechterlijke uitspraken in competentie-conflicten geen gezag van gewijsde kunnen hebben.

P. 19, reg. 15 v. o. — Bij „was" een noot: Al bestonderreden tot ambtshalve onderzoek, als niet blijkt dat dit heeft plaats gehad, gaat het te ver toch te spreken van een stilzwijgend vastgestelde competentie. Maar blijkt dat onderzoek wèl te hebben plaats gehad, dan ligt de bedoelde stilzwijgende vaststelling opgesloten in de kennisneming van de zaak zelf.

P. 20, no. 12 i. f. — Toevoeging: vgl. Inl. p. 452 en hierna bij die blz. Voor Duitschland, met zijn speciale wet op de voluntaire

Léon's Rspr., II, 1, R. O., s.

2

Sluiten