Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij

P. 82.

schadevergoeding bij een verzet tegen een bevelschrift tot betaling van het honorarium van een advocaat, welk verzet strekt tot opheffing van een executoir beslag, waarbij de eisch tot schadevergoeding als accessoir van die opheffing kan worden aangemerkt, H. R. 31 Dec. 1869, hierna bij Inl. p. 88, al. 1 i. f. te vermelden.

P. 88, reg. 3 v. b. — Bij „gelegd" een noot: Wel echter is de vordering tot opheffing accessoir van een vordering tot vanonwaardeverklaring van het beslag; vgl. Hof 's-Hertogenbosch 2 Maart 1909 W. 8876. Wat Inl. p. 83, reg. 4—5 v. b. in parenthesi wordt gezegd is te schrappen; het geeft slechts te kennen dat de vordering tot vanonwaardeverklaring niet is een accessoir van den eisch in conventie tot vanwaardeverklaring en dat spreekt vanzelf.

P. 83, al. 1 i. f. — Toevoeging: Ygl. ook Hof's-Gravenhage 1 Febr. 1909 W. 8861, P. v. J. 861. — Als men met H. R. 31 Dec. 1869 W. 3180 p. 3—4, R.spr. 93§34,v.D.HoN.B.R.34p. 162 bij een verzet tegen een in art. 40 Tarief B. Z. bedoeld bevelschrift, opposant als gedaagde beschouwt (het arrest deed dit implicite, het O. M. uitdrukkelijk), dan is diens vordering tot opheffing van het met betrekking tot het bevelschrift gelegd executoriaal beslag m. i. een eisch in reconventie (zoo ook de concl. O. M.) en de daarbij gevoegde vordering tot vergoeding der schade, veroorzaakt door het beslag, is een accessoir van dien reconventioneelen eisch. Doch tevens is zij, gelijk de Hooge Raad aannam, een accessoir van den eisch in conventie (vgl. Inl. p. 89 v. b.). De Hooge Raad meende dat er geen vordering in reconventie was, omdat het verzet hetzelfde onderwerp heeft als het bevelschrift. Maar dit laatste gaat niet op voor de vordering tot opheffing van het executoriaal beslag en voor die tot schadevergoeding, al zijn beide accessoiren van het verzet zelf. Overigens kan m. i. een vordering in reconventie geheel hetzelfde onderwerp hebben als de eisch in conventie.(vorderingen tot erkenning en tot ontkenning van éénzelfde recht). Er kan

Sluiten