Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij

P. 83.

zijn een vordering in reconventie, al zou door verdediging ten principale geheel hetzelfde doel zijn te bereiken. Maar hierover heeft de Hooge Raad meermalen anders beslist; vgl. nog H. R. 4 April 1884 W. 5023, 27 Nov. 1891 W. 6115.

P. 83, no. 12 i. f. toe te voegen: E no. 271 p. 771 v. b. — Vgl. H. R. 15 Febr. 1918 W. 10242 (met noot 1 H. d. J.), N. J. 1918 p. 385, W. P. N. R. 2536 (met noot 1 E. M. M.): L. v. Praag en H. d. J. (sub 1°) in W. 10256 p. 3. De door H. d. J. in het vonnis Rb. Middelburg van 22 Sept. 1915 (niet 1917) W. 10180 te vergeefs gezochte feitelijke beslissing acht ik te zijn opgesloten in de laatste overweging vóór „Gezien", waaruit is af te leiden dat volgens de Rechtbank de vordering tot schadevergoeding niet uitsluitend op het door eischer beweerde recht van bezit steunde. Meijers 1. 1. verwijst naar W. P. N. R. 2243 p. 611 noot 1. — M. i. komt het hierbij steeds in de eerste plaats aan op een uitlegging der dagvaarding, gelijk ook het arrest H. R. van 1887 aannam. — Bij Inl. no. 12 vgl. nog Rb. 's-Gravenhage 17 Jan. 1922 W. 10970 p. 1—2; door aan te nemen dat de strekking der vordering toen was onrechtmatigverklaring eener op grond der Distributiewet 1916 geschiede inbezitneming en herstel in den vorigen toestand door schadevergoeding, achtte de Rechtbank implicite niet aanwezig een hoofdvordering tot onrechtmatigverklaring en buiten effektstelling met accessoiren eisch tot schadevergoeding. Inderdaad was laatstbedoelde eisch hier niet ondergeschikt aan den eersten, die veeleer een aanloop was tot den anderen.

P. 84, reg. 3 v. b. — Toevoeging: Vgl. op art. 38 R. O., B no. 20. Aldaar p. 322 zijn nog verschillende beslissingen vermeld in den geest der Inl. p. 84 genoemde.

P. 84, reg. 14 v. b. — Na „p. 63" in te voegen: (vgl. R.O. p. 333 v. o.).

P. 84, al. 2 i. f. toe te voegen: C no. 126 (verwijzing naar R. Mag. 1922, alwaar zie p. 41 noot 2).

P. 84, reg. 1 v. o. — Toevoeging: Daarentegen kwalificeerde Rb. Dordt 20 Sept. 1905 W. 8946 een eisch tot erkenning van

Sluiten