Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij

P. 112.

zijn competentie voor de overbodige vordering uit haar acessoir karakter behoefde te worden afgeleid.

Is een beslag van rechtswege vervallen, dan is een rechterlijke verklaring dat het is opgeheven, overbodig en de opheffing er van onlogisch; vgl. Rb. Rotterdam 3 April 1916 N. J. 1916 p. 641 (op de reconventie).

49 B. Bij contractueele opdracht der berechting van geschillen aan een buitenlandschen rechter blijft voor de vanwaardeverklaring van een in Nederland gelegd beslag de in het wetboek van B. Rv. aangewezen Nederlandsche rechter bevoegd.

Hof Amsterdam 11 Juni 1917 W. 10177, N. J. 1917 p. 1045, bevestigend Rb. Amsterdam 9 Juni 1916 N. J. 1916 p. 1059; Hof 's-Gravenhage 27 Juli 1921 W. 10877, N. J. 1921 p. 1005; Hof's-Hertogenbosch 2 Jan. 1924 W. 11171, N. J. 1924 p. 310; Rb. Rotterdam 23 Jan. 1925 N. J. 1925 p. 947 en 17 Febr. 1915 W. 9846, N. J. 1915 p. 844; Rb. Utrecht 17 Nov. 1926 N. J. 1927 p 572. Yoor de hoofdvordering is de Nederlandsche rechter dan eveneens bevoegd, maar hij kan op deze geen beslissing geven, onafhankelijk van die des vreemden rechters (vgl. boven bij Inl. p. 101 en 103). — Hof 's-Hertogenbosch 7 Dec. 1921 W. 10831, N. J. 1923 p. 549 leidde hieruit af dat de eisch tot vanwaardeverklaring moest worden ontzegd. Zoo ook Rb. 's-Hertogenbosch 16 Dec. 19211.1. p. 551. Anders het door gemeld arrest van 1921 vernietigde vonnis Rb. 's-Hertogenbosch van 26 Juli 1917 W. 10219, N. J. 1918 p. 352. Vgl. boven de noot bij het op Inl. p. 101, no. 42 i. f. aangeteekende en het arrest Hof 's-Hertogenbosch van 1924, in dit no. 49 B geciteerd.

49 C. Het wetboek van B. Rv. (art. 767) heeft niet de strekking, noch de kracht een uitzondering te scheppen op de later vastgestelde bepalingen van het Rijnvaartverdrag, zoodat in een zaak, die krachtens dat verdrag en de wet van 1869 Stbl. 139 tot de uitsluitende bevoegdheid van den Rijnvaartrechter behoort, een krachtens art. 764 Rv. gelegd beslag niet

Léon's Rspr., II, 1, R. O., s.

5

Sluiten