Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tfy

P. 148.

zoodat de niet-appellabiliteit van het vonnis in de hoofdzaak zonder invloed is op de appellabiliteit der vrijwaringszaak en het daarin gevelde vonnfe, als gewezen op een vordering van onbepaalde waarde, appellabel is, indien, nadat in de hoofdzaak was gevorderd ruim f 284 en rente, in vrijwaring is geëischt vergoeding van kosten, schade en interessen te lijden bij afwijzing der hoofd vordering, welke vergoeding ook de proceskosten van beide partijen in de hoofdzaak insluit.

P. 149, reg. 3 v. b. — Garsonnet 3e dr. VI no. 78 p. 187—138.

P. 149, noot. — Ygl. boven bij Inl. p. 89, reg. 4 v. o.

P. 150, reg. 8 v. b. — Na „15" in te voegen: (vgl. boven bij Inl. p. 139).

Bij Hoofdstuk XIV (Praejudicieéle geschilpunten).

P. 151. § 1 (Terminologie, enz.).

Afdeeling 1 (Terminologie).

P. 151 tekst, reg. 6 v. o. — Bij „eerste" een noot: Een geheel andere beteekenis hebben de termen praejudicieele vraag en praejudicieele beslissing, als men daaronder verstaat de vraag, gerezen in een vroeger verwant geval en de daarop toen gegeven beslissing, in welken zin Merkl. en Layer die termen bezigen in de Yeröffentlichungen der Vereiniging der Deutschen Staatsrechtslehrer, Heft 5 (1929) p. 220 en 228 v. o. 229 v. b.

P. 152, reg. 8 v. b. — Na „Nypels" in te voegen: Zie ook A. Bertauld, Questions et exceptions préjudicielles en matière criminelle... (1856) p. VIII, waarbij vgl. zijn opmerkingen (p. i—X) over de in Frankrijk, toen hij schreef, gangbare terminologie.

P. 152, al. 2. — Vgl. nu Simons, Handl. Wb.v. Sv., 7e dr. (1925) p. 142-143 jis p. 143—146; Blok—Besier (boven bij Inl. p. 133 geciteerd) I p. 82—83.

P. 152, reg. 13—12 v. o. — In plaats van „ook —bestaat",

lees: óók buiten het aanhangige proces om twist bestaat. De

Sluiten