Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tflj

P. 158.

R. Sohmidt, Lehrb. des deutschen Ziv. proz. rechts, 2e dr. (1906) p. 751—752, 755—756 jis p. 758—760. Suyling, Inl. I, 2, 2e dr. (1928) p. 282—286 ontkent thans (vgl. R. Mag. 1921 p. 363 noot i. f. over den ln dr. I p. 384-385) met zooveel woorden het gezag van gewijsde der praejudicieele beslissingen. Terecht merkt hij op dat de gebondenheid van den rechter aan eigen praejudicieele overwegingen geen gezag van gewijsde dier overwegingen insluit. — Vgl. voorts de litteratuur, vermeld door Coester (boven bij Inl. p. 5, no. 2 i. f. geciteerd) p. 86—87 noot 1 en hemzelf p. 87 ja p. 89, uit welke laatste blz. blijkt dat op p. 87 niet wordt bedoeld gezag van gewijsde van louter praejudicieele beslissingen in de administratieve rechtspraak te erkennen.

P. 158, reg. 2 v. o, p. 159, reg. 2 v. b. — Lacoste, 3e dr. p. 88— 90, 92-99, 103, 117—120, 125—129. De jurisprudentie en litteratuur is daar aangevuld in nos. 216, 226, 228, 228bis, 237, 239bis-quater en noot bij no. 243, p. 99. Zie die noot over de onderscheiding tusschen (implicite) gegeven beslissingen op de conclusies van partijen en beslissingen buiten die conclusies om. Voor de laatstbedoelde erkent de bewerker van den 3n dr. terecht geen gezag van gewijsde. Zie voorts 1. 1. nos. 253, 301 bis, 302bis en p. 126—127 de noot bij no. 324.

P. 159, reg. 3—4 v. b. — Vgl. boven bij Inl. p. 89, reg. 4 v. o.

P. 159, reg. 9 v. b. — Bij „327" een noot: De noot bij Lacoste 3 dr. no. 324 legt den nadruk op hetgeen hier in de Inl. volgt.

P. 159, reg. 13 v. b. — Lacoste, 3e dr. p. 19—20, respektievelijk p. 27.

P. 159, reg. 14 v. b. — Na „543" in te voegen: noot 13. — Zie nu 3e dr. p. 409, noot 13. — Na „A 1°" in te voegen: Lacoste neemt in nos. 216 en 303 weer geen gezag van gewijsde aan voor de daar behandelde praejudicieele beslissingen, hoewel er blijkbaar debat over was gevoerd; vgl. ook 1. 1. no. 236. Zie voorts de noot bij D. P. 1913. 5. 33 op Cass. civ. 28 Febr. 1911 en vgl. dat arrest. — Uit Jèze in Rev. du droit public

Sluiten