Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tflj

P. 159.

1913, noot p. 457—458, Les principes... du droit admin. 3e dr. I (1925) p. 283—284, is op te maken dat hij geen gezag van gewijsde voor praejudiceele beslissingen erkent.

P. 159, reg. 17—16 v. o. — Garsonnet, 3e dr. III no. 703 p. 408—411.

P. 159, reg. 7 v. o. — Na „b." in te voegen: De Hooge Raad heeft in zijn arrest van 19 Nov. 1926 W. 11599 (met noot G. W. B.), N. J. 1927 p. 1426 (met noot E. M. M.) gezag van gewijsde eener zuiver praejudicieele beslissing aangenomen, waarbij is op te merken dat het praejudicieele geschilpunt door eischer was opgeworpen, zoodat het arrest nog in het onzekere laat hoe de Hooge Raad zou oordeelen aangaande door gedaagde uitgelokte praejudicieele beslissingen. In die zaak van 1926 betrof het eerst door liet Hof van Justitie in Suriname besliste proces een vordering tegen Suriname tot uitbetaling van zeker bedrag als aandeel in de tegemoetkomingsgelden voor het vrijlaten van slaven, waarbij eischers opkwamen als de wettige afstammelingen van degene, aan wie bij testament een fldeicommis zou zijn vermaakt, wat het Hof ook aannam. De na dit proces door den toen eenigen wettigen afstammeling van denzelfden legataris, die zich eveneens op dat fideicommis beriep, ingestelde vordering strekte tot uitbetaling van in de consignatiekas gestorte gelden, afkomstig van de schadeloosstelling voor onteigende perceelen. Het Hof verklaarde hierop in 1926 den eischer niet ontvankelijk, omdat het testament geen fideicommis zou hebben gegeven, maar een recht op de inkomsten der perceelen en verdere eigendommen. De Hooge Raad besliste dat, al betroffen de twee gedingen verschillende deelen der nalatenschap, in beide het hen beheerschend geschilpunt was de vraag naar het karakter der testamentaire making. — Dat geschilpunt nu was zuiver praejudicieel, daar het niet mede was voorwerp van de eerste vordering (noch van de tweede) doch enkel middel. — Anders was dit in de zaken, waarin de Hooge Raad zijn hierna bij Inl. p. 162, noot van

Sluiten