Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij

P. 171.

P. 171, reg. 9—8 v. o. — Na „dit" in te voegen: (behoudens wettelijke regeling in anderen zin). — Bij „onderscheiding" een noot: De hier in de Inleiding volgende redeneering heeft slechts de strekking aan te toonen dat, bepaalt de wet daaromtrent niets naders, het gezag van gewijsde logisch zich uitstrekt over alle beslissingen, die een van de vordering onafscheidelijken grondslag betreffen, onverschillig tot wiens competentie die beslissing zou behooren, ware zij voorwerp van een afzonderlijk geding. De redeneering bewijst niets aangaande de kwestie, of ook aan andere praejudicieele beslissingen gezag van gewijsde toekomt, onafhankelijk van de vraag naar de competentie voor die beslissingen in geval zij voorwerp zijn van een afzonderlijk geding.

P. 172, al. 2. — Yan deze alinea is al wat op den eersten zin volgt te schrappen, zie R. Mag. 1922 p. 465—469, 500.

P. 173, reg. 15 v. o. — In plaats van „ook dan hetzelfde zou behooren te gelden", lees: in dit stelsel hetzelfde geldt

P. 173, reg. 13 v. o. — Na „R. O." in te voegen: C nos. 31—32.

P. 173, reg. 4 v. o. — Toevoeging: Anema 1. 1. p. 354 (f i. f.).

P. 174, reg. 12 v. o. — Bij „rechters" een noot: Zoo ook Seydel in Annalen des Deutschen Reichs 1885 p. 262.

P. 176, al. 1 i. f. — Toevoeging: Zou de toepassing van het hier (in de Inleiding) gezegde de competentie-opdracht illusoir maken, dan zal moeten worden aangenomen dat de praejudicieele beslissing geen gezag van gewijsde heeft. Zoo bij de door den Koning te geven administratiefrechterlijke beslissing van geschillen over de vraag, of zekere weg terecht op den legger van openbare wegen is geplaatst. Men kan hem daarbij het onderzoek naar de openbaarheid van den weg niet ontzeggen op motief dat enkel de rechterlijke macht die beslissing bindend mag geven. Maar nu dit laatste moet worden aangenomen volgt hieruit noodzakelijk dat de beslissing der Regeering over de openbaarheid, al is zij mede voorwerp van het haar voorgelegde geschil, geen gezag van gewijsde kan

Sluiten