Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tflj

P. 233.

P. 233, reg. 9 v. o. — Art. 265 Gem.wet, nu art. 265 b (wet 1920 Stbl. 923 j° art. 28 wet 1929 Stbl. 388).

P. 233, reg. 2 v. o. — Dat no. 18 is door mij teruggenomen, zie boven bij Inl. p. 190.

P. 234, reg. 9 v. b. — Na „R. O." in te voegen: F no. 6 (verwijzing naar Themis 1921).

P. 234, reg. 10 v. b. — Toevoeging: Zie aangaande de terugvordering van waterschapsaanslag Rb. Leeuwarden 24 Jan. 1929 W. 12000, N. J. 1929 p. 781. Uit de regeling in artt. 12, 13 en 22 lid 1 wet 1902 Stbl. 54 leidde de Rechtbank af dat na het verstrijken van den voor het verzet gestelden termijn, ook de terugvordering niet ontvankelijk is. Zij overwoog voorts dat ook voor Rijks- en gemeentebelasting naar de bedoeling der wet de terugvordering is uitgesloten, als de bezwaren niet bij de rechterlijke macht behooren en dat men noch door die vordering noch door eene tot schadevergoeding wegens onrechtmatigen aanslag of onrechtmatige tenuitvoerlegging van het dwangbevel kan terugkomen op de afwijzing van het verzet.

Anders in appèl Hof Leeuwarden 22 Jan 1930 W. 12089.

P. 234, reg. 2 v. o.—p. 235, reg. 1 v. b. — De daar vermelde blzz. van O. Mayer's ln dr. zijn gewijzigd in den 2n dr. p. 184— 185 en den 3n dr. p. 178-179; de noot 16 van den ln dr. p. 219 is in de latere uitgaven vervallen.

P. 236, reg. 1 v. b. — Toevoeging: Goez (boven bij Inl. p. 69 geciteerd) p. 13 zoekt het kriterium enkel in het gezag van gewijsde der te geven beslissing. Dat is eenzijdig: ook louter praejudicieele beslissingen zonder gemeld gezag kunnen om bijzondere redenen den rechter zijn onttrokken. Aan den anderen kant is er, waar gelijk bij ons een volledige administratieve rechtspraak ontbreekt, geen reden zulke onttrekking aan te nemen voor beslissingen met gezag van gewijsde op publiekrechtelijk gebied te geven door den burgerlijken rechter, indien geen ander rechter voor de beslissing is aangewezen.

Sluiten