Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJ

P. 269.

P. 269, noot 2 vervalt tengevolge der wijziging van art. 37 oud Ongev.wet in art. 135 nieuw.

P. 270, reg. 7 v. b. — In plaats van „dat", lees: dan

P. 270, reg. 9 v. b. — Art. 152 i. f. Sv. 1886, nu art. 277 lid 3.

P. 270, reg. 18 v. b. — Artt. 391 lid 1 j° 395 Sv. 1886, nu art. 338

P. 271, noot 1 i. f. toe te voegen: 1886

P. 274, reg. 3 v. b. — Bij „achten"' een noot: Ygl. voor het toenmalige Duitschland, J. W. 1912 p. 98 (O. L. G. Keulen 6 Okt. 1911), J. W. 1912 p. 173—175; D. Jur. Zeit. 1910 kol. 710 (Kammergericht 27 Mei 1910), kol. 743, 753—754, 848 noot 1 i. f. (Pruis. Hof v. Conflicten 16 Febr. 1895); A. ö. R. 27 p. 80—83, 86—87. — Vgl. ook hierna bij Inl. p. 317.

P. 274, reg. 14 v. o. — Art. 6 Sv. 1886, nu art. 14.

P. 274, reg. 6 v. o. — Na „hem" in te voegen: louter

P. 275. — Art. 6 Sv. 1886, nu art. 14.

P. 276. § 3 (Gebondenheid van den rechter aan de beslissingen van anderen).

A (Gebondenheid van burgerlijken, straf- en administratieven rechter aan eikaars uitspraken). — Af deeling 1 (Algemeene opmerkingen).

P. 276, reg. 7—6 v. o. — Laband, III 5e dr. (1913) p. 376 v. b. ja P- 375.

P. 276, noot 2. — Toevoeging: Bij Inl. nos. 43 vv. zienogJÈzE in Revue du droit public 1913 p. 437—449, 476—489, eenigszins uitgebreid in zijn Les Principes généraux du droit administratif 3e dr. I p. 254—268, 306—327 en daarbij Duguit, Traité, 2e dr. II (1923) p. 341 v. o. Verder Kormann in Jahrb. des öffentl. Rechts der Gegenw. 7 p. 13—19; Coester (boven bij Inl. p. 5 no. 2 i. f. geciteerd) p. 74—76.

P. 278, reg. 3 v. b. — Bij „510" een noot: Hij geeft dat wel niet toe (D. Jur. Zeit. 1910 kol. 189—190), maar metterdaad komt zijn leer, ook wat hij daar kol. 190 i. f. zegt, hierop neer (vgl. Inl. p. 277 noot) dat iedereen moet erkennen dat de tusschen partijen besliste rechtsverhouding niet enkel zoo zal

Sluiten