Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

P. 280.

de macht, tot wie het bevel zou zijn gericht. De beteekenis is niet dat de eene macht niet gebonden kan zijn aan de uitspraak van de andere, gegeven op een gebied, dat aan die andere is voorbehouden. Zoo zijn b.v. ook de Rechtbanken van elkaar onafhankelijk en toch gebonden aan het gezag van eikaars gewijsden, als daarop beroep wordt gedaan.

P. 280, noot 1 i. f. — Toevoeging: Bij het Inl. hier in den tekst gezegde vgl. W. Jellinek (Inl. p. 443 geciteerd) p. 138 (speciaal ten opzichte van het civiele vonnis); Kohlek in Festschr. f. Fr. Klein p. 1—3.

P. 280, noot 2, reg. 4 v. o. — In plaats van „e" lees: c.

P. 281, noot 1, reg. 6. — In plaats van „behandeling" lees: handeling.

P. 281, noot 1, al. 1 i. f. — Toevoeging: De in Duitschland verdedigde leer over absoluut nietige vonnissen (zie in den laatsten tijd Würzer, bij Inl. p. 18 geciteerd) steunt hoofdzakelijk op Duitsche wetsbepalingen. De Inl. heeft vonnissen van staatswege gegeven op het oog. Dit onderstelt dat hij, die het vonnis wees, in het algemeen heeft wat de Duitschers „Gerichtsbarkeit" noemen, welke de Staat hem heeft toegekend. Of desniettemin die Gerichtsbarkeit voor een bepaald geding ontbrak ingevolge een volkenrechtelijken regel (immuniteit van jurisdiktie) heeft m. i. geen invloed op het karakter der uitspraak als een vonnis. Anders Wuezer 1. 1. p. 79—88; vgl. mijn Juridiction et droit internat, public p. 563.

P. 282, reg. 10 v. b. — Bij „proces" een noot: Aangaande daden van voluntaire jurisdiktie vgl. op dit punt Hellwig, Syst. I p. 62—63 (II0).

P. 282, reg. 11 v. b. — Bij „bindt" een noot: Vgl. Duguit, Traité 2e dr. II p. 347 v. o.—348, 357—360,367—374 (speciaal p. 371 v. o.), p. 391—392.

P. 282, tekst, reg. 7 v. o. — Bij „B. W." een noot: Vgl. Duguit 1. 1. p. 395-396 jis p. 336—337 (en daarbij 1. 1. p. 347). Zijn voorstelling is onjuist en hij ziet over het hoofd dat ook een

Léon's IUpi\, II, 1, R. O., s. g

Sluiten