Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij

P. 289.

retenue, waarvan Thorbecke, Aanteekening, 2e dr. II p. 160 spreekt. Wordt dit anders als zij bekrachtigd wordt door een wetsbepaling, gelijk art. 158 Prov. wet en art. 179 b Gem.wet doen? Het is twijfelachtig, daar men kan zeggen dat het in die artikelen voorgeschrevene ook zonder hen zou gelden en dat zij daarom geen opdracht bevatten. Maar men kan ook van oordeel zijn dat juist in de wettelijke bekrachtiging de opdracht ligt tot bindende beslissing met gezag van gewijsde.

P. 289, noot 1, al. 1. — Toevoeging: Vgl. Jellinek (Inl. p. 443 geciteerd) p. 51 v. b.

P. 289, noot 1, al. 2, reg. 6. — Artt. 281 lid 1 en 380 B. W. zijn gewijzigd: Stbl. 1921 no. 835. Ygl. nog noot P. S. in N. J. 1929 p. 314 op H. R. 17 Dec. 1928.

P. 289, noot 1, al. 2, reg. 8—10. — O. Mayer 3e dr. Ip. 272 (Y°); Lacoste 3e dr. p. 36-37. — In te voegen: Ygl. nog Stein (bij Inl. p. 5 geciteerd) p. 101—102. — Hof Amsterdam 8 Dec. 1916 W. 10094, N. J. 1917 p. 666 nam, in tegenstelling tot het vonnis a quo, Rb. Amsterdam 7 Mei 1915 W. 9856, N. J. 1915 p. 737, W. P. N. R. 2374, aan dat, behoudens request-civiel, een naar aanleiding van art. 268 lid 1 B. W. gewezen en in kracht van gewijsde gegaan vonnis enkel dan kan worden veranderd, als de wet het bepaalt.

P. 290, al. 1 i. f. — Toevoeging: Vgl. nog Raad v. Just. Soerabaja 23 Jan. 1918 Ind. T. v. h. Recht 111 p. 110: ook zonder wetsbepaling daaromtrent heeft een in kracht van gewijsde gegaan vonnis gezag van gewijsde.

P. 290, al. 3 i. f. — Toevoeging: Voor belastingzaken vgl. Ged. Staten Friesland 1895 in G.st. 3304 (29°): een Gemeenteraad kan niet terugkomen op ziin afwijzende beslissing over een reklame tegen een aanslag in de gemeentebelasting.

P. 290, tekst, reg. 7 v. o. — Na „Raad" in te voegen: 18 Okt. 1912 W. R.spr. Soc. Verzek. 1912 no. 43 (4°, vgl. 3°)

P. 290, noot bij p. 289. — Toevoeging: Zie ook W. Jellinek (bij Inl. p. 287 geciteerd) p. 299, tekst bij noot 51 en die noot.

Sluiten