Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bil

P. 292.

P. 292, reg. 5—6 v. b. — Laband, 5e dr. III p. 374—377 (de in de Ini. bedoelde plaats van p. 357, 4e dr. is in den 5n dr. vervallen).

P. 292, tekst, reg. 1 v. o. — Na „765" in te voegen: Ygl. nog O. Mayer, Deutsches Verw.r. 3e dr. I p. 164—165; Spiegel (bij Inl. p. 287 geciteerd) p. 114 —117; Hatschek (bij Inl. p. 197 geciteerd) p. 405 (5°); Pleiner (bij Inl. p. 287 geciteerd) p. 269 — 270; Stein (bij Inl. p. 5 geciteerd) p. 102; Hellwig Syst. I p. 790—791 (2°); Jellinek (bij Inl. p. 287 geciteerd) p. 301 v. o.; Layer, in de bij Inl. p. 151 geciteerde Veröffentlichungen p. 159—160; Duguit, Traité, 2e dr. II p. 344 v., 348 v., 350 v., 357 v., 374—393 en in Revue du droit public 1922 p. 374 jis p. 165 vv. (over zijn onderscheiding tusschen juridiction subjective en juridiction objective, waarvan hij t. a. p. uitgaat); Jèze in die Revue 1913 p. 442—443, 449—451, 480 jis p. 331—344 (zie nu zijn Les Principes 3e dr. I p. 260— 261, 269—272, 310), wiens principieele opvattingen zeer betwistbaar zijn. Een aan Jèze tegengesteld standpunt nemen Jellinek 1. 1. en Coester (bij Inl. p. 5 geciteerd) p. 90—91 in. Onjuist is m. i. de stelling van C. p. 90 (vgl. p. 80 noot i. f.) dat, als een vonnis voor iedereen werkingen heeft, deze enkel gevolg zijn van het feit dat het vonnis er is en niet van zijn inhoud (Tatbestands- tegenover Rechtskraftwirkung). Ygl. o. a. de in de Inl. p. 293 vermelde Nederlandsche wetsbepalingen en C's voorbeeld p. 92 v. o.—93 v. b. M. i. is hier de inhoud der beslissing voor derden bindend. Zie voorts Layer 1.1. p. 146. Ygl. nog C. p. 108. Daar en p. 104—111, onderscheidt C. niet scherp genoeg tusschen het gezag van gewijsde eener beslissing en haar moreel gezag.

P. 292, noot bij p. 291. — Toevoeging: De Raad van Beroep te Amsterdam heeft bij uitspraken yan 31 Juli 1908 C. Org. 6 p. 240, bevestigd door C. R. 11 Dec. 1908 C. Org. 6 p. 238 en van 31 Dec. 1909 C. Org. 7 p. 98, W. R.spr. Soc. Verz. 1910 no. 18 (3°) de positieve kracht van gewijsde in ongevallenzaken

Sluiten