Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tflj

P. 305.

daar aangewezen rechters het eindoordeel over de vraag of de machtiging is te geven, dat enkel zoo is wat betreft haar doelmatigheid, niet ook wat betreft de rechtmatigheid, waarvoor het artikel vereischten stelt, die objektief aanwezig moeten zijn. Of dit het geval is wordt niet bindend beslist door het geven der machtiging, waarbij geen sprake is van een met gezag van gewijsde bekleede beslissing, maar van een administratieve daad, analoog aan een rechterlijk bevel tot teruggaaf van stukken van overtuiging, aangaande welk bevel vgl. BlokBesier (bij Inl. p. 183—135 geciteerd) II p. 188 op art. 353 Sv. — Het Haagsche Hof en het vonnis a quo overwogen ten opzichte van den ontvanger dat deze gedekt is door de machtiging, welker wettigheid hij niet behoeft te onderzoeken. Dat kan een argument zijn tegen toewijzing eener eventueel tegen den ontvanger in privé ingestelde vordering, maar niet als, gelijk toen het geval was, de Staat is gedagvaard, die m. i. het risiko eener mogelijke onwettigheid van de machtiging heeft te dragen. — Het Hof overwoog ook dat evenmin de Staat zou kunnen aanvoeren: ten onrechte had de Rechtbank in het gegeven geval de door den Kantonrechter uitgesproken verbeurdverklaring vernietigd. Maar daar die vernietiging in appèl evenzeer als de verbeurdverklaring een daad is van eigenlijke strafrechtspraak, staat zij niet op één lijn met de in art. 29 Tarief bedoelde 'machtiging, doch met de strafoplegging. Buitendien kan men zich kwalijk een vordering van den Staat tegen zichzelf voorstellen tot schadevergoeding wegens een verkeerd gewezen strafvonnis 1).

P. 305, no. 55 en tekst, reg. 4 v. o. — Lacoste 3e dr., respektievelijk p. 448—449, 460-461, 359—362 en 410—420 (aangevuld 1° met een noot bij no. 1052 p. 411, 2° in no. 1070 p. 416, 3° met no. 1070 bis p. 417). —Na „Vgl." in te voegen:

!) Vgl. het hierna bij R. O. 2e ged. p. 887 reg. 9—6 en 3 v. o. over de daar ingeslopen vergissingen aangeteekende.

Sluiten