Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij

P. 309.

geciteerd) p. 251—252 houdt het strafvonnis voor deklaratief, zelfs voor de straftoemeting.

P. 310, noot 1, reg. 2. — Na „feit" in te voegen: Vgl. Rb. 's-Gravenhage 13 Okt. 1913 W. 9536, N. J. 1914 p. 170: de overweging in een vrijsprekend strafvonnis dat van de openbaarheid van zekeren weg niet is gebleken, heeft geen gezag van gewijsde in een later wegens een ander feit gevoerd strafgeding. Vgl. ook RG. 7 Febr. 1910 D. Jur. Zeit 1910 kol. 651-652: na vrijspraak van zeker ten laste gelegd feit, kan dat feit toch in een tweede strafgeding tegen denzelfden persoon wegens een ander feit, als bewezen worden aangenomen, mede op de in het eerste geding onvoldoende geachte getuigenverklaringen.

P. 310, noot 1, reg. 4. — Na „het" in te voegen: sedert ingetrokken. — Na „B. W. —" in te voegen: Geheel anders dan hier in den tekst Binding (bij Inl. p. 18 geciteerd) II p. 267—300 (zie speciaal p. 271 v. o., 273—274, 276 v. o.—277 v. b., 279, 283 v. o.—290). Hij gaat geheel uit van een reeds vóór het strafvonnis bestaand recht van den Staat om te straffen. Mij komt het voor dat het door B. p. 279 gezegde zijn eigen voorstelling veroordeelt. Vóór het eindvonnis is het onzeker of er moet worden gestraft en daarom moet men m. i. ook niet spreken van een „Strafanspruch" zonder strafvonnis. Aan hetgeen B. p. 273 zegt ligt de verkeerde meening ten grondslag dat enkel een vonnis, waarbij de rechter naar eigen goeddunken een rechtsverhouding doet ontstaan, constitutief is. En de strafrechtsverhouding tusschen Staat en verdachte, waarvan B. spreekt, is m. i. een hersenschim. — Zie verder Binding 1.1. p. 308—310, waar het doel van het strafproces anders wordt omschreven dan Inl. p. 309. Volgens B. zou vaststelling van het (al dan niet) door den verdachte begaan zijn van het ten laste gelegde feit hoofddoel zijn van het strafproces. Het huidige strafgeding is echter gericht op de beantwoording der vraag, of de verdachte moet worden gestraft (respektievelijk of een andere maatregel dan straf op hem moet worden toegepast)

Sluiten