Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij

P. 311.

beslissing te geven over eigen daad, waardoor zijn vonnis tevens zou zijn rechtspraak over datzelfde vonnis. In appèl en cassatie wordt over het vonnis van een ander geoordeeld, maar tot deze rechtsmiddelen beperkt zich de hier bestreden zienswijze niet. Wel brengt ook m. i. de inrichting der strafrechtspraak mee dat zij aan haar doel niet zou beantwoorden, als de civiele rechter b. v. in een vordering tot schadevergoeding een praejudicieel onderzoek naar de rechtmatigheid der bestraffing zou mogen instellen (vgl. Inl. p. 236— 237). Maar om tot het resultaat te komen dat dus dit onderzoek moet achterwege blijven is een beroep op beweerd gezag van gewijsde van het strafvonnis aangaande de rechtmatigheid der straf niet noodig. Bij het voorafgaande vgl. nog Binding 1.1. p. 346 — 347. In tegenstelling met hem zou ik van de strafoplegging, niet van de uitspraak over de schuld van den betrokkene (m. i. een voorvraag) willen zeggen dat zij als definitief is gedacht in de wetgeving, die het strafproces regelt.

P. 311, noot 1. — Toevoeging: Tegen Glaser 1.1. p. 69 zie Binding 1. 1. p. 279, die nog gehecht is aan de oude formuleering.

P. 312, reg. 9 v. b. — Na „strafvonnis" in te voegen: op dat punt

P. 312, noot 1. — Toevoeging: en boven bij Inl. p. 305 v. o.; voorts Hellwig, Syst. I p. 789 (3°).

P. 312, noot 2. — Toevoeging: Vgl. O. Müller, Die Begrifïe der Verwaltungrechtspflege (1895) p. 193—194. — In Engeland mag de strafrechter zijn vonnis op gemotiveerd verzoek van den veroordeelde binnen zekeren termijn verbeteren (vgl. A. Mendelssohn-Bartholdy, Das Imperium des Richters, 1908, p. 126). Daartegen kan men de beginselen van het gezag van gewijsde niet aanvoeren, omdat het strafvonnis een anderen aard heeft dan het vonnis van burgerlijken of administratieven rechter.

P. 313, tekst, reg. 3 v. o. — Bij „denzelfden beklaagde" een noot: Vgl. voor Duitschland Stein (bij Inl. p. 5 geciteerd) p. 99—100; Sauer (bij Inl. p. 279 noot i. f. geciteerd) p. 204—205.

Sluiten