Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

P. 381.

king van het arrest aldus weergeeft als ontzegde het verbindende kracht aan voorschriften, die de beslissing over de aanwezigheid van een delikts-element overbrengen van den rechter op een administratieve autoriteit (vgl. boven bij Inl. p. 249 no. 27 al. 2). Het arrest spreekt niet van opdracht der beslissing over een delikts-element aan de administratie, doch enkel van regeling bij verordening van het beicyjs in strafzaken. Vgl. Red. in W. 9483 p. 4 kol. 1, waar zij de verklaring geeft van het onderschrift in W. 9480. In het geval, waarover het arrest liep, was er in de verordening sprake van een keuring en herkeuring door het administratief gezag. Die regeling kon, nu zij een feitelijk element van het delikt betrof, zoowel zijn eene van de bewijslevering als een opdracht van beslissing. Daardoor zou toen het eene bijna gelijke strekking kunnen hebben als het andere. Vgl. Inl. p. 627 (XVII no. 30).

P. 381, no. 96 i. f. — Toevoeging: Vgl. v. Doorninck in R. Mag. 1908 p. 555 v. o.

P. 381, no. 97, a i. f. — Toevoeging: Vgl. nog Hoog in Bijdr. St.best. 19 p. 250; v. Doorninck 1. 1. p. 552 v. o.—559; Gombault in T. v. S. 27 p. 61— 62 (p. 91 voor den last van openbaarheid). Tegen het 1. 1. p. 61 v. o. gezegde bestaat geen bedenking, als bedoeld is een legger met zuiver deklaratief karakter; anders echter bij een legger met rechtscheppende klacht (1. 1. p. 91). — Over delegatie o. a. H. Krabbe, Die Lehre der Rechtssouveranitat (1906) p. 183.

P. 382, reg. 3 v. b. — Art. 191 Grw. 1887, nu art. 190.

P. 382, reg. 7 v. b. — Bij „toepasselijk" een noot: Implicite heeft H. R. 2 Nov. 1908 (bij Inl. p. 363 geciteerd) de hier bedoelde bevoegdheid aangenomen. Zie ook H. R. 26 Okt. 1914 W. 9717, N. J. 1915 p. 87, W. B. A. 3428 (3427). Maar zij is ' ontkend door Rb. Rotterdam 11 April 1910 W. 9077 (vgl. W. 9079 p. 8 kol. 3) onder meer op motief dat art. 13 wet 1902 Stbl. 54 geschillen over het bestaan van den onderhoudsplicht opdraagt aan de rechterlijke macht, waarmee niet ver-

Sluiten