Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij

P. 412.

P. 412, reg. 9 v. o. — Na „Bep." in te voegen: Ygl. Léonv. Praag no. 9j op dat artikel.

P. 412, reg. 2 v. o. — Toevoeging: Evenmin deed dat Rb. 's-Hertogenbosch 80 Juni 1858 W. 2106. Zonder het verder te motiveeren dan met een verwijzing naar artt. 20 en 9 der wet van 1855 Stbl. 102 (zie nu artt. 58 en 41 der herhaaldelijk gewijzigde wet 1900 Stbl. 176) meende de Rechtbank dat op verzet van een ingeland tegen het dwangbevel tot invordering van den omslag, door Ged. Staten geregeld krachtens art. 12 wet 1855 (nu art. 48 wet 1900), de rechter de wettigheid van dien omslag niet mag beoordeelen. De vraag was toen of de omslag terecht was geschied over de ingelanden van een deel van het waterschap. Het vonnis werd bevestigd door Hof Noord-Brabant 15 Maart 1859 W. 2094, doch op oveiweging

dat de omslag wettig was.

P. 415, reg 4 v. b. — Toevoeging: Buitendien betrof het arrest een volkenrechtelijk ongeoorloofde veroordeeling eener buiten-

landsche Regeering.

P. 415, reg. 6—7 v. b. — In plaats van „geëxploiteerden" lees:

geconcessioneerden P. 415, reg. 8 v. b. — Bij „gemerkt" een noot: Vgl. FéraudGiraüd (Inl. p. 501 noot geciteerd) I p. 83. De door hem voorgeslagen onderscheiding is m. i. in den regel praktisch niet te maken, vooral omdat vaak commercieele èn politieke overwegingen tot de exploitatie doen besluiten. Vgl. Weiss, Traité de droit internat, privé V, 2e dr. (J913) p. 107--108. P 415, al. 2 i. f. — Toevoeging: Bij dit no. 7 vgl. no. 36f. p'. 418', tekst, reg. 3 v. o. - Na „XIX" toe te voegen: no. 9. p n0. 9 i. f. — Toevoeging: Als de wet tegen zekere be¬

stuursdaad beroep op den rechter toekent en diens beslissing onaantastbaar verklaart, volgt dan daaruit dat de in kracht van gewijsde gegane bestuursdaad, waarover de rechterlijke beslissing zou hebben te loopen, in een later proces niet meei van onwettigheid kan worden beticht? Zie in bevestigenden

Sluiten