Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij

P. 445.

verwijzing naar „Op de grenzen....", alwaar zie p. 123tekst en noot 229

P. 446, reg. 13 v. b. — Bij „bekomen" een noot: Ygl. Pres. Rb. 's-Gravenhage 11 Jan. 1909 W. 9176, buiten effekt stellend een besluit van commissarissen eener naamlooze vennootschap tot het brengen van zekere verkiezing van een commissaris op de agenda eener te houden vergadering van aandeelhouders.

P. 446, tekst, reg. 13 v. o. — Bij „rf." een noot: Vgl. het bij p. 444 vermelde arr. H. R. van 27 Nov. 1929.

P. 447, reg. 9 v. b. - In plaats van „tweede" lees: derde

P. 448. § 4 (Beoordeeling cler wettigheid van daden van voluntaire jurisdiktie).

P. 449, tekst, reg. 11 v. o. — Bij „hierna" een noot: Ten opzichte van daden van voluntaire jurisdiktie vgl. het bij Inl. p. 474 al. 1 i. f. te vermelden arrest H. R. van 21 Nov. 1924.

P. 450, al. 2 i. f. — Toevoeging: en hierna bij Inl. p. 452, reg. 4 v. b. — Vgl. nog Hof 's-Hertogenbosch 16Dec. 1919 W. 10591, N. J. 1920 p. 660 en daarbij v. Cbeveld in W. P. N. R. 2700 p. 399 kol. 1, die als anders gewezen vermeldt Rb. Amsterdam 13 Jan. 1921 W. 10688 (het blijktniet uit het W. 1.1. weergegevene). Vgl. voorts Hof Leeuwarden 21 April 1915 W. 9766 (-9770), N. J. 1915 p. 405 (492). Dit arrest vernietigde de beschikking eener Rechtbank, waarbij een vrouw, door die Rechtbank benoemd tot beëedigd klerk ter griffie, was toegelaten tot den eed, bedoeld in art. 47a R. O. en art. 71 Regl. I, omdat het Hof vrouwen hiertoe niet benoembaar achtte. In W. 1.1. merkt D. S. op dat de benoeming niet aan de controle van het Hol was onderworpen, d. w. z. dat zij niet kon worden vernietigd en dat daarom de beêediging wettig was. Z. i. mocht de toelating tot de beêediging dus evenmin worden vernietigd als de benoeming. D. S. zag echter over het hoofd dat, al kon het Hof de benoeming niet vernietigen, daaruit niet volgt dat het op het appèl, ingesteld tegen de beschikking tot toelating ter beêediging, ingeval die beschikking appellabel was de wettig-

Sluiten