Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij

P. 450.

heid der benoeming niet incidenteel mocht beoordeelen, als die beoordeeling ter zake diende, terwijl het antwoord op de vraag of dit laatste moest worden aangenomen, hiervan afhing of in het gegeven geval uit de onwettigheid der benoeming zou volgen dat ook de beêediging achterwege moest blijven. Vgl. hierna bij Inl. p. 482, reg. 3 v. b. en bij p. 483, reg. 7 v. b. — In het algemeen is bij het Inl. p. 450 al. 2 gezegde in het oog te houden dat de daar voorgestane meening niet praejudicieert op de rechtsgevolgen, toe te kennen aan de begane onwettigheid. Is een daad van voluntaire jurisdiktie een speciaal soort van bestuursdaad, dan is wat betreft de rechtsgevolgen der onwettigheid van zulk een daad, althans in het algemeen, hetzelfde stelsel te huldigen voor gene als voor deze. Vgl. op dat punt de hierna bij Inl. p. 472 noot 2 i. f. geciteerden, vooral Andersen p. 24 v. o. i. v. m. p. 59—68. Vgl. ook boven bij Inl. p. 22 reg. 4 v. b.

In G.st. 3144 (22°) zegt de Redaktie dat ingevolge art. 73 B. W. de ambtenaar van den burgerlijken stand verplicht is de in kracht van gewijsde gegane uitspraak tot verbetering eener akte, afkomstig van een ander rechter» dan die bij art. 71 is aangewezen, in te schrijven. De Redaktie interpreteert art. 73 letterlijk. Meent men echter dat dit artikel slechts doelt op een uitspraak van den daartoe naar art. 71 competenten rechter (een beslissing in voluntaire jurisdiktie), dan is de ambtenaar van den burgerlijken stand, daar er hier geen gezag van gewijsde is aan te nemen, ook niet wat 's rechters competentie betreft, niet gebonden aan de uitSDraak van den z. i. onbevoegden rechter (vgl. Inl. p. 449, a i. f.).

P. 451, reg. 14 v. b. — Na „hierbij" in te voegen: Rb. Amsterdam 5 Nov. 1915 W. 9954 en het door Hof Arnhem 17 Jan. 1906 W. 8402, W. P. N. R. 1885, vernietigde vonnis van

P. 451, reg. 15 v. b. — Toevoeging: Doch vgl. ook Hof 's-Gravenhage 5 Mei 1911 (ad b) W. 9265. — Naar aanleiding van artt. 808 vv. Rv. zie Rb. Rotterdam 30 Okt. 1911 W. 9390

Sluiten