Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij

P. 468.

P. 468, noot, reg. 8. — Na „53" in te voegen: Struycken in

H. N. J. V. 1910 II p. 301—302; Fleiner (bij Inl. p. 287 geciteerd) p. 61 v. o.—66; Laferrière, 2e dr. II p. 425—427;

P. 468, noot i. f. — Toevoeging: E. M. M(eijers), slot der noot (onder 3) in N. J. 1928 p. 1694 op H. R. 25 Mei 1928 1. 1. p. 1688, W. 11885 en H. Vos in W. v. G. 8 p. 65—66, p. 153 kol. 2, meenen dat dit arrest uitgaat van de onderscheiding tusschen instruktie- en waarborgnormen. M. i. is. dat niet zoo. Wel ontkende de H. R. dat art. 12 Onteig.wet een waarborg geeft tegen een eventueele benadeeling door de aanwijzing van een goed ter onteigening, maar hij nam aan dat dit artikel wèl een waarborg geeft tegen ongerechtvaardigde ontzetting uit den eigendom. Dus merkte hij de bepaling niet aan als een blooten instruktienorm.

P. 469 reg. 5 en 10 v. b. — Art. 175 Grw. 1887, nu art. 176.

P. 469 noot i. f. — Toevoeging: Vgl. ook diss. Boasson p. 92—95.

P. 471. § 6 (Het praejudicieele der onrechtmatigheid en haar gevolgen. Leer der nietigheden in het publieke recht).

P. 471, tekst reg. 6 v. o. — Na „8818" in te voegen: Zie voor een op onwettige wijze tot stand gekomen kohier tot heffing van gemeentelijken hoofdelijken omslag, geldig geacht ten gevolge der goedkeuring door Gedep. Staten, Rb. Almelo 13 Juni 1923 (vgl. bij Inl. p. 349 no. 79 i. f. in de derde alinea en bij p. 352 no. 83 i. f.).

P. 472, noot 1 reg. 1. — Na „455" in te voegen: Vgl. Andersen (bij Inl. p. 401 geciteerd) p. 51—52. — Zie bij ons voor publiek èn privaat recht de concl. O. M. vóór H. R. 25 Mei 1928 W. 11885 (vgl. noot 2 H. d. J.), N. J. 1928 p. 1688 (vgl. noot E. M. M. p. 1693). Naar aanleiding van dit arrest zie v. d. Grinten in Gem.bestuur 8 p. 672—676, 680. — Voor het strafprocesrecht H. Marcella, De nulliteiten in het strafprocesrecht, rede Batavia 1928 p. 2 v. b., 26—46 jis p. 51 vv.

P. 472 noot 2 reg. 4. — Na „614" in te voegen: Vgl. Marcella

I. 1. p. 22—26. Is zijn gelijkstelling, p. 25, van nietigheid,

Sluiten