Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tflj

P. 472.

en 291 vv. (vgl. A. ö. R. 28 p. 397—400), denzelfde in Annalen des Deutschen Reichs 1912 p. 46—49; Krudewig aldaar 1929 p. 236—295 (p. 293—295 opgaaf van litteratuur ; bij 1.1. p. 264— 267 vgl. boven bij Inl. p. 452 reg. 4 v. b.); Beyer in Zeitschr. f. d. ges. Staatswiss. 71 p. 1—14; W. Apelt, Der verwaltungsrechtliche Vertrag (1920) p. 99—100, 212—217; Josef in A. ö. R. 34 p. 324—364.

In Denemarken Andersen (bij Inl. p. 401 geciteerd) p. 40 vv., die p. 413—418 Skandinavische, Italiaansche, Duitsche en Fransche litteratuur vermeldt. Zie vooral zijn p. 65—68. Hij meent: alleen de overtreding van essentieele voorschriften (vgl. Inl. p. 474 noot en p. 482 en dit Supplem. op die blzz.) brengt radikale nietigheid der bestuursdaad mee en ook dit slechts, als de overtreding onbetwistbaar is (men zou kunnen zeggen: duidelijk voor dengene op wiens rechtstoestand de daad invloed kan hebben). Er is voor die opvatting veel te zeggen, maar zoowel de vraag, of een voorschrift essentieel is als — en dit vooral — die of de overtreding ontwijfelbaar vaststaat, zijn vaak voor verschillende beantwoording vatbaar. Als echter in een gegeven geval een onpartijdig beoordeelaar beide vereischten aanwezig acht, zal (afgezien van de hier niet mede in het oog gevatte gevallen der „fonctionnaires de fait", waarover zie Jèze, Les Principes 3e dr. II, 1930, p. 285—400) radikale nietigheid althans dan kunnen worden aangenomen indien zonder haar de wet haar doel zou missen. Maar ook, als er geen radikale nietigheid is, kan men voor die bestuursdaden, welke beoogen direkt in te werken op den rechtstoestand der burgers, het Inl. p. 482 jïs p. 460—463 (vgl. ook p. 479—480) voorgestane stelsel aannemen. Naar dat stelsel is, behalve de vernietigbaarheid, nog een rechtsgevolg der onwettigheid dat de daad, behoudens wetsbepalingen, waaruit het tegendeel is af te leiden, geen verplichtingen meebrengt voor de betrokkenen, zoodat deze op eigen risiko zulk een verplichting kunnen negeeren, zoolang de rechter geen uitspraak

Sluiten