Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r.ij

P. 482.

was. M. i. bracht dit echter niet, zooals gedaagde beweerde, radikale nietigheid mee van het in 1925 gegeven ontslag, doch kon wel de Pensioenraad, maar niet de Raad van Arbeid, zich op de begane onwettigheid beroepen, terwijl het besluit voor administratieve vernietiging in aanmerking kwam. Radikale nietigheid werd hier noch door de logica geëischt, noch was zij noodig om genoemd art. 1 zijn doel niet te doen missen. Overigens was wel de gebondenheid der Rechtbank aan de formuleering van het besluit van den R. v. A. van 1925 betwistbaar, maar terecht weigerde zij in te gaan op het beroep vanwege dien Raad gedaan op de valschheid der door hemzelf in zijn besluit van 1925 neergelegde verklaring (vgl. ook bij Inl. p. 556 no. 20 B).

P. 482 reg. 8—9 v. b. — Oppenheim, 5e dr. p. 527—528 noot 2.

P. 482 reg. 12 v. b. — Bij „missen" een noot: Vgl. ook Star Busmann, Hoofdst" v. B. Rv. in no. 23, 2e dr. p. 18.

P. 482, tekst reg. 6 v. o. — Na „geschied" in te voegen: In gelijken zin voor een andere kwestie betreffende dezelfde wet Hof Arnhem 10 April 1918 W. 10277, N. J. 1918 p. 690.

P. 483 reg. 7 v. b. — Bij „zijn" een noot: Vgl. Hatschek (bij Inl. p. 197 geciteerd) p. 98—102 (benoemingen en yerkiezingen); Andersen (bij Inl. p. 401 geciteerd) p. 383—399, 408—410 v. o., 411 jis p. 59—68. — Het hier in de Inleiding besprokene kan vooral van belang zijn voor de beantwoording der vraag, of de daden van den benoemde als geldig zijn te erkennen. Vgl. over de gevolgen eener onwettige benoeming tot ambtenaar van den burgerlijken stand op de door hem gesloten huwelijken, bij ons artt. 140 j° 147 lid 1 B. W., in Frankrijk zie Düguit, Traité 2e dr. II p. 380—381; Jèze, Principes 3e dr. I p. 72 noot 2 j° II p. 325—328 (in Revue du droit public 19J 3 p. 299 noot); in Duitschland W. Jellinek, Verwalt.recht p. 263 v. o.— 264. Zie voorts lex 3 D. I, 14 en daarbij o. a. J. Zaayer, De rechtsdwaling, diss. Leiden 1928 p. 124—126. — Tot de rubriek onwettige benoemingen en verkiezingen behoort de onwettige

Sluiten