Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bil

P. 511.

P. 511 noot. — Artt. 155 en 166 Grw. 1887, nu artt. 156 en 167. de Savornin Lohman 3e dr. p. 258—259.

P. 513 noot 1 al. 1, reg. 3. — Na „R. O." in te voegen: B, verwijzing naar „Grenzen", alwaar zie p. 5—7.

P. 514 reg. 7 v. b. — Bij „gelden" een noot: Over art. 153 Prov. wet vgl. Röell en Oppenheim in R. Mag. 1899 p. 237 v. o., wier uitlegging m. i. gezocht is. Anders G.st. 1812. Ten aanzien van art. 179ö Gem.wet vgl. G.st. 2654 j° 2621; Oppenheim, Het Ned. Gem.recht, 5e dr. II p. 114—120, H. d. J. in noot 2 op H. R. 7 Febr. 1919 W. 10393 p. 3.

P. 514 al. 1 i. f. — Toevoeging: Bij het in deze alinea gezegde vgl. Hazelhoff, Over de competentie der Justitie p. 46. Voorts H. R. 20 Dec. 1907 W. 8641, R.spr. 207 § 39, P. v. J. 740, G.st. 2935 (5°) j° 2924 (4°), W. B. A 3076 en H. R. 7 April 1916 W. 9990, N. J. 1916 p. 664, G.st. 3405 (10°), W. B. A. 3519, W. P. N. R. 2435 (vgl. de concl. 0. M.) in verband met het arrest a quo, Hof Amsterdam 21 Juni 1915 W. 9870, N. J. 1916 p. 411, W. B. A. 3479.

P. 514 tekst, reg. 10 v. o. — Bij „voorafgaande" een noot: Daarvan kan de slotsom als volgt worden samengevat. Louter praejudicieele beoordeeling der wettigheid van bestuursdaden is aan de rechterlijke macht steeds veroorloofd, tenzij die beoordeeling haar bij speciale wetsbepaling is ontzegd. De bindende vaststelling hiervan is haar slechts dan veroorloofd, indien geen ander bij uitsluiting als rechter is aangewezen. Die aanwijzing bij uitsluiting van een ander is niet aan te nemen (omdat er dan concurreerende competentie is) als het proces loopt over een inbreuk op een der in art. 2 R. O. genoemde rechten, noch ook bij de zoogenaamde juridiction retenue der administratie, welke term hier in zoo ruimen zin is te nemen dat er onder valt de rechtspraak, bij artt. 153 Prov. wet en 179 b Gem.wet aan dé daar genoemde colleges opgedragen voor het

geval dat het slot van een dezer twee artikelen niet is toegepast.

P. 517 tekst reg. 13 v. o. — Bij „stellen" een noot: Met deze

Sluiten