Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

öij

P. 517.

termen is hier hetzelfde bedoeld. Rb. Leeuwarden IJ April 1929 N. J. 1930 p. 114 onderscheidde tusschen vernietigen en het buiten effekt stellen enkel ten aanzien van hem, die dat verlangt. Die onderscheiding heeft reden van bestaan als de in aanmerking komende bestuursdaad meerderen betreft. Dat dit toen het geval was blijkt niet uit de N. J. 1. 1. Volgens de Rechtbank bleef het besluit zelf onaangetast na buiteneffektstelling. Is dat geen muggenzifterij?

P. 517 tekst reg. 9—6 v. o. — Na „geldt" in te voegen: (zeker tegenover een ander staatsorgaan) — Na „tot": het hier bedoelde — Na „wet": Maar dat doet zij, als de competentie in de aanhangige zaak illusoir zou zijn zonder toepassing door den rechter van den verlangden en hem niet ontzegden maatregel. Voor dat geval, dus mits die toepassing niet aan een ander is voorbehouden, moet de competentie-opdracht geacht worden stilzwijgend hem ook dien maatregel te veroorloven. Vgl. bij Inl. p. 7 no. 1 i. f. en bij Inl. p. 72 no. 68. Zie het arrest H. R. van 7 Mei 1915, aldaar en Inl. p. 684 geciteerd, alsmede de t. a. p. volgende blzz., speciaal p. 688. Genoemd arrest was van oordeel dat, is art. 2 R. O. toepasselijk, de rechterlijke macht ook in de gelegenheid kan komen een bestuursdaad te niet te doen. Zoo hing ook in het bovenbedoelde proces, berecht door Rb. Leeuwarden 11 April 1929, haar bevoegdheid tot buiten effekt stellen, respektievelijk tot krachteloosverklaring, van het toen aangevallen besluit van den Raad van Arbeid af van de beantwoording der vraag of zij competent was voor het geschil (en niet omgekeerd; vgl. bij Inl. p. 453 en bij R. O. 2e ged. p. 104 no. 10 A).

P. 517 tekst reg. 6 v. o. — In plaats van „Hierbij" lees: Bij het voorafgaande

P. 517 tekst reg. 3 v. o. — Na „nietigheid" in te voegen: maar juist door deze uitspraak overbodig en niet logisch is (zie bij Inl. p. 444).

Sluiten