Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'Bij

IP. 543.

gelegd recht, vergeet dat er strijd met het algemeen belang kan zijn, zonder dat er tevens is strijd met eenigen rechtsregel. Ygl. Oppenheim 5e dr. I p. 126 v. o. —129, speciaal p. 128. — Buitendien is het zelfs betwistbaar dat de koninklijke vernietiging wegens strijd met de wet rechtspraak is: een praejudicieel onderzoek naar de wettigheid van een daad van bestuur of van wetgeving, noodig voor de beslissing of die daad al dan niet in stand kan blijven, stempelt deze beslissing nog niet per se tot rechtspraak.

P. 544, reg. 16 v. b. — Bij „behandeld" een noot: Is dit geschied, dan is de inrichting (b.v. de gasfabriek) een openbare; vgl. Boasson p. 50 (2°); mijn Grenzen p. 70.

P. 544 tekst, reg. 14 v. o. — Oppenheim 5e dr. I p. 525 vv.

P. 545 reg. 4 v. b. — Bij „rechter" een noot: Zie intusschen Jellinek (bij Inl. p. 519 noot geciteerd) p. 219—222 en, betreffende daden van het uitvoerend gezag zijn Verwaltungsrecht le dr. p. 260 (5°), doch vgl. Inl. p. 599 noot 1.

P. 545 na no. 8

8 A. Ktg. Harderwijk 16 Maart 1915 W. 9774, G.st. 3322 (8°), W. B. A. 3445, met overneming der motiveering bevestigd door Rb. Zwolle 10 Juni 1915 (W. 9789 p. 4, G.st. 3324, 10°) tegen welk vonnis de cassatie is verworpen door H. R. 8 Nov. 1915 (zie hieronder) — onderzocht of een door een Burgemeester op grond van art. 187 Gem.wet uitgevaardigd algemeen voorschrift was gegeven in een der in art. 184 dier wet genoemde gevallen, hier of er was stoornis der openbare orde, waaronder gemeld vonnis begreep vrees voor zulke stoornis. Tegen dit vonnis M. G. J. Kempers, 187 Gem.wet, De verordenende bevoegdheid van den Burgemeester (1915). Hij merkt p. 42—43 op dat de vraag, of op het oogenblik, waarop de Burgemeester zijn voorschrift gaf, er vrees bestond voor de openbare orde, er een is van regeeringsbeleid en dus is onttrokken aan de beoordeeling der rechterlijke macht; vgl. 1.1. p. 6, waar K. art. 184 naar de Mem. v. Toel. uitlegt: dreigen van

Sluiten