Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij

P. 546.

contra 0. M., dat het arrest van 1909 wilde volgen. De Hooge Raad overwoog nog dat de vraag, of bij zekere bepaling in een keur het huishoudelijk belang van het waterschap op de juiste wijze wordt gediend, niet staat ter beoordeeling van den rechter, en verder ten aanzien der toen gevoerde bewering dat de bepaling somtijds onuitvoerbaar zou zijn, in den geest van het bij Inl. p. 537 reg. 13 v. o. vermelde arrest van 19 0kt. 1914. Vgl. nog de concl. O. M. vóór H. R. 13 Okt. 1873 v. d. Hon.

G. Z. 27 p. 273; H. R. 23 Mei 1921 W. 10763 p. 2 kol. 1—2, N. J. 1921 p. 840; Rb. Rotterdam 11 April 1910 W. 9077.

P. 546 tekst, reg. 6 v. o. — Schepel 2e dr. p. 79—81 en in

H. N. J. V. 1912 I p. 37—39, waarbij zie Levy aldaar II p. 19; Kranenburg, Staatsrecht II 3e dr. p. 241 ja p. 334; Boasson p. 62—64.

P. 546 noot bij p. 545. — Toevoeging: Ter bevestiging mijner gissing vgl. de concl. O. M. vóór het arrest van 1909, blijkbaar op dit punt in het arrest gevolgd. Het vonnis a quo, Rb. Amsterdam 29 Jan. 1909 P. v. J. 825 had onderzocht of de verordening was in het huishoudelijk belang van het waterschap, waarmee de Rechtbank kennelijk bedoelde, of de verordening dat belang betrof. Ook Boasson p. 63—64 twijfelt over de strekking van het arrest van 1909. Dit arrest is in de coucl. O. M. vóór H. R. 10 Febr. 1911 W. 9139, R.spr. 217 § 14, W. B. A. 3240, zóó opgevat dat het ook het onderzoek naar de vraag, of een waterschapsverordening behoort tot het onderwerp (terrein) van het huishoudelijk belang, den rechter ontzegt, omdat de Hooge Raad volgens die conclusie in 1909 zou hebben gesproken van overschrijding der grenzen van het begrip huishoudelijk belang. Maar dat had de Hooge Raad niet met zooveel woorden gedaan.

P. 547 reg. 8 v. b. — Schepel 2e dr. p. 88—90 jis p. 78—88.

P. 547 al. 2 i. f. — Toevoeging: Ygl. Boasson p. 98—99.

(II. Gedragingen van het uitvoerend gezag).

P. 548 no. 11 i. f. — Toevoeging: Zie voorts Hof Arnhem 28 Juni

Léon's Rspr., II, 1, R. O., s. 15'

Sluiten