Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJ

P. 548.

1927 W. 11702, N. J. 1928 p. 79: de vraag of B. en W. en de Gemeenteraad, bevoegd tot het weigeren eener bouwvergunning, daarbij met administratief beleid te werk zijn gegaan, is onttrokken aan het oordeel der rechterlijke macht. — In gelijken geest Hof 's-Gravenhage 29 Nov. 1926 W. 11619.

P. 548 reg. 5 v. o. — Na „12" in te voegen: a.

P. 549 reg. 8 v. b. — Toevoeging: b. Daar art. 35 Regeer.reglement Curagao [Stbl. 1902 no. 38] den Gouverneur onbeperkt het recht geeft ambtenaren te ontslaan, kan de rechterlijke macht niet beslissen of zulk ontslag staatsrechtelijk gerechtvaardigd is.

Rb. 's-Gravenhage 31 Dec. 1929 N. J. 1930 p. 457. — Het staatsrechtelijk gerechtvaardigd zijn had de Rechtbank al uitgemaakt met het beroep op art. 35; met die woorden moet zijn bedoeld: op goede gronden is gegeven. — Voor het geval dat de rechtstoestand der ambtenaren is geregeld bij een verordening, die het ontslag niet enkel aan het administratief gezag overlaat, erkende Raad van Justitie Soerabaja 9 Febr. 1927 Ind. T. v. h. Recht 126 p. 250 geen z.g. „freies Ermessen".

P. 549 reg. 1 v. o. — Bij „onderzoeken" een noot: Anders is de casuspositie bij toepassing van art. 44 j° 17 Woningwet (tekst 1921 Stbl. 705, vroeger artt. 40 j° 14); vgl. bij Inl. p. 186 no. 15 B. — Ten aanzien van het arrest H. R. van 27 Dec. 1897 vgl. Boasson p. 102—103, waarbij is op te merken dat de termijn tot ontruiming toen was die, bij het bijzonder Raadsbesluit gesteld en wel, naar de uitlegging, die de Hooge Raad aan de verordening gaf, de termijn voor het aanbrengen van noodzakelijke verbeteringen.

P. 550 reg. 1 v. b. — Na „Hof" in te voegen: 19 of—Na „1909" in te voegen: Mil.rechtelijk Tijdschr. 5 p. 412,

P. 550 no. 13 i. f. — Toevoeging: Ten onrechte stelt Boasson p. 86 noot de hier in de Inl. weergegeven beslissing op één lijn met die van H. R. 4 Okt. 1909 W. 8908 en 25 Mei 1891 W. 6116, door hem p. 86—87 vermeld. Deze arresten liepen over de vraag, of de genomen administratieve maatregelen de

Sluiten